Ajuntament incrementa inversions

L’Ajuntament de Gavà incrementarà les inversions en equipaments i en espai públic previstes per aquest mandat i engegarà noves actuacions gràcies a l’aplicació del romanent de tresoreria amb què ha tancat els comptes de l’any 2016 i que ascendeix a 5.376.818 euros.

D’acord amb la legislació vigent, aquest saldo positiu s’ha de dedicar primer a assegurar el pagament dels proveïdors en els terminis legals i, un cop complerta aquesta condició, a retornar deute. Així, el govern municipal precisa que destinarà “200.000 euros a amortitzar més crèdits per avançat, un fet que situa l’endeutament municipal en el 67,74%”.

Complerts aquests requisits, els diners restants es destinaran a despeses generals i corrents per import de 349.464 euros, i a finançar noves inversions per valor de 1.396.220 euros. D’aquesta manera, el volum total del Pla d’Inversions del mandat, inicialment fixat en 23’5 milions, passa a situar-se prop dels 25 milions d’euros.

Aquestes decisions s’han formalitzat amb les corresponents modificacions de crèdit aprovades en el Ple municipal de juny amb els vots favorables dels grups de govern (PSC i CiU) i l’abstenció de la resta a excepció de GSSP perquè segons el seu portaveu, Miguel Herrera “no s’inverteix prou en serveis socials i massa en altres partides que no tenen caràcter urgent”. Albert Massana, portaveu d’ERC, comprèn que “hi ha inversions que no poden esperar, com les millores en equipaments, perquè durant aquest temps s’han desatès”. Des de Cs, el seu portaveu Miguel Ángel Ibáñez, “no ni comparteix, algunes partides, com l’obertura d’una segona seu del CSE” i creu que “és prioritari arranjar carrers”.

Actuacions previstes

El govern detalla una inversió de més de 200.000 euros en instal·lacions esportives. En el marc del Pla de Modernització d’Equipaments Esportius, les accions més rellevants seran el canvi de màquines del gimnàs de l’Estadi per import de 80.000€, i la substitució de les cistelles laterals i treballs de millora al Pavelló Sala de Barri per valor de 48.500€.

Altres accions que es portaran a terme són:

–          Reparació energia solar Piscina Can Tintorer: 10.000€

–          Instal·lació barres i xarxes de seguretat al Rocòdrom: 10.000€

–          Millores a la Nova Piscina: 26.000€

–          A l’Estadi, rehabilitació dels graons de les grades, reparació de focus, anivellament del fossar i adequació del projecte activitats: 20.500€

–          Passadís de les grades de la pista del Jacme March: 6.000€

–          Adequació del projecte d’activitats C.F. Tintorer: 6.000€

–          Reparació focus a Can Torelló: 5.500

–          Reparació de la façana pista exterior més pavelló de la Sala de Barri: 4.500€

–          Mur de la façana de la piscina de Can Tintorer: 4.000€

En equipaments socio-culturals es destinaran més de 560.000 euros. En aquest apartat les inversions més destacades són la reparació de la façana i coberta del Museu de Gavà per valor de 260.000€ i les actuacions en el Parc Arqueològic de les Mines per un import de 52.000€ (instal·lació d’una xarxa anticoloms, instal·lació de baixa tensió i neteja de grafittis).

A l’Espai Maragall es destinaran 14.000€ a línies de vida i a la compra d’elevadors de cadires per a infants.

Al Nou Espai Sant Jordi s’invertiran 11.000 euros en una nova aula i en la compra de mobiliari de suport per als cursos.

D’altra banda, es destinaran 66.564 euros a diferents actuacions de manteniment dels equipaments i 35.862 euros a rehabilitació i reparació de la infraestructura de diferents equipaments municipals. A més, es substituirà la pantalla de leds del Parc de la Torre Lluch, s’adequaran despatxos, es comprarà material per suport d’activitats, s’actualitzaran sistemes operatius i es farà la retulació interior del nou pla d’usos de la Casa Gran.

D’altra banda, es destinaran 120.000 euros a noves accions de caràcter social. Concretament, es posaran en marxa els següents projectes:

– Nova Beca Mobilitat: ajuts al transport públic per donar suport als joves que realitzen estudis postobligatoris fora de la ciutat (dotació de 30.000 euros).

– Ampliació de la subvenció per instal.lació d’ascensors en comunitat de veïns (40.000 euros).

– Reforç de l’àrea d’Educació amb la contractació de més serveis tècnics per realitzar projectes educatius (35.000 euros).

– Renovació del Catàleg de Patrimoni de la ciutat (17.500 euros).

En matèria de ciutat i territori els nous recursos permetran dur a terme noves actuacions en diferents eixos.

En millores en l’espai públic s’invertiran 289.000 euros a ampliar la xarxa ciclable de la ciutat amb una connexió directa de carril bici des de l’estació de Renfe fins a l’avinguda Bertran i Güell pel carrer de Barcelona. L’AMB finança el 50% del total i l’Ajuntament aportarà 143.958€.

Dins aquest apartat es milloraran carrers a Gavà Mar que pateixen un alt nivell d’envelliment i altres deficiències. En concret es destinaran 73.500 euros a la millora del carrer Llançà, i 62.200 per millorar el bombeig del drenatge de les aigües pluvials a l’avinguda Europa entre els carrers Llançà i Pals.

D’altra banda, a la parada d’autobús de la C-245 es construirà una plataforma adaptada que enllaci amb el pas de vianants amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat al servei de transport públic. En aquesta actuació s’invertiran 9.500 euros.

A la millora de l’eficiència energètica i tecnològica es destinaran més de 100.000 euros. Els principals projectes seran:

– Elaboració del Pla Director d’Enllumenat que permetrà substituir uns 6.000 punts d’enllumenat de la ciutat per lluminàries LED (per import de 60.000 euros), una actuació que permetrà generar estalvi de consum i reduir les emissions de CO2.

– Millora dels quadres elèctrics de l’Ajuntament en la mateixa línia de reducció de consum i racionalitzant el manteniment i la gestió de l’edifici municipal (12.500 euros).

– A més, es renovarà l’enllumenat nadalenc amb una aportació de 21.300 euros.

D’altra banda, s’actuarà en altres equipaments de la ciutat per valor de 200.000 euros:

– A l’ampliació del cementiri es destinaran 125.000 €, a les millores de l’osari 13.000 i al subministrament de columbaris 1.200 euros.

– Al Centre Cívic de Gavà Mar es millorarà la zona que actualment està sense ús (fins a la posada en marxa del Centre de Mar), destinant 17.500€ a rehabilitar el paviment i reparar filtracions, fusteria i la zona de serveis.

– Al Centre de Suport a l’Empresa s’invertiran 50.000€ en la renovació de maquinària i la millora del sistema d’aire condicionat, generant estalvi en el consum energètic.

L’Ajuntament destinarà 60.000 euros en millores en el medi natural i accions de sostenibilitat. En concret s’actuarà a la riera dels Canyars, on es generarà una barrera de contenció de sòlids a la llera per tal d’evitar els seus abocaments al mar (7.500 euros); es milloraran més camins del Parc Agrari del terme municipal (20.000 euros) i s’augmentarà la dotació per a la reposició de contenidors de residus (35.000 euros).

En seguretat es destinaran 50.000 euros: 10.000 a la millora de vigilància al dipòsit de la grua municipal i 40.000 euros en l’adquisició i millora dels vehicles.

Finalment, es destinaran 115.000 euros a l’elaboració de noves Cartes de Serveis i a la contractació de més recursos per reforçar els serveis tècnics.