Sessió plenària d'octubre
Sessió plenària d'octubre

A la sessió plenària d’octubre es va debatre sobre el sector dels Joncs i especialment de Ponent arran d’una proposta de resolució d’ERC en què es demanava “incoar l’expedient d’elaboració d’un nou Programa d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM) conforme a les determinacions del nou Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU) i que afecti als sectors dels Joncs i del Pla de Ponent El grup municipal socialista va presentar una esmena a la totalitat a aquesta proposta que va tenir el suport del PSC i PP, l’abstenció de Cs i el vot en contra d’ERC, Podemos i Junts per Gavà.

El portaveu d’ERC, Albert Massana, explicava en el plenari els motius de la presentació de la proposta: “El Pla de Ponent és un projecte del segle passat, aprovat amb una Llei d’Urbanisme de 1996, completament caducada i desfasada que no té en compte valors que en aquest segle han sortit com ara la lluita contra el canvi climàtic per molt que ara diguin que l’ha canviat”. A més, va argumentar el portaveu d’ERC, que “els supòsits del Pla sobre les necessitats d’habitatge per a Gavà s’han demostrat completament erronis, s’indicava un creixement local de 1.034 habitants a l’any quan el creixement real ha sigut de 174 a l’any”. ERC considera que “cal una revisió profunda i realista de les necessitats locals i un replantejament total del tempus d’urbanització”. Massana va acabar l’exposició de la proposta dient: “No entenc que es pugui tirar endavant aquest projecte quan es té l’Espai Roca, un projecte que si que és positiu al 100%”.

La tinenta alcalde de Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica, Rosa Maria Fernández, va presentar l’esmena a la totalitat a la proposta. En l’exposició de motius s’explica que Gavà “té un model propi de desenvolupament equilibrat que defineix la ciutat i que marca el seu futur en base als valors de la sostenibilitat” i que tots els projectes en curs “determinen una manera de créixer gradual i progressiva”. La tinenta alcalde va recordar que “el Pla de Ponent és un d’aquests projectes cabdals per a Gavà” , va recordar que “va ser capdavanter en la integració mediambiental i el respecte per l’entorn” també que “va ser exemplar a l’hora d’enfocar els espais naturals” i a més “el plantejament del Pla de Ponent l’adequa a les noves visions d’un urbanisme atent a l’adaptació del canvi climàtic i la transició ecològica”. D’altra banda per al Govern Municipal el Pla de Ponent forma part de “l’aposta irrenunciable de Gavà per fer habitatge protegit”.

En el text exposat per la tinenta d’alcalde també s’explica que “el Pla Director Urbanístic metropolità, actualment en redacció, reconeix el valor del Pla de Ponent”, recorda que “té planejament urbanístic aprovat, plenament vigent i sense cap dubte jurídic” i que “aturar o modificar els trets essencials del Pla de Ponent comportaria conseqüències negatives per a la ciutat”. Finalment es fa referencia a que el seu desenvolupament “obre noves oportunitats de dinamització econòmica” i que a més cal sumar-hi la seva “vinculació amb el nou sector ambiental-productiu dels Joncs”. Entre els acords que recull l’esmena socialista hi ha el de “continuar amb l’execució del sector de Pla de Ponent, adequant el seu desenvolupament a l’actual situació urbanística, econòmica i de l’estructura de la propietat del sector”.

Valoracions dels grups municipals

La portaveu del grup municipal del PP, Mónica Parés, va explicar que “l’evolució de la ciutat no ha estat la que s’esperava. Per tant adaptar-se a la realitat és fonamental”. Parés va afegir que “en tot cas pendents dels plans supramunicipals així com de les lleis no deduiríem una altra cosa més enllà del seu compliment tant a la part tècnica com a legislativa per part del govern municipal. També entenem que existeixen els mitjans suficients per fer compatibles el creixement de la protecció mediambiental i per tant el Pla de Ponent i dels Joncs no hauria de ser una excepció a la nostra ciutat”

El portaveu del grup municipal de Junts per Gavà, Isidre Casas, va assegurar que “ si el Pla de Ponent en tota la seva magnitud no és va poder executar per la conjuntura econòmica del moment quasi bé 14 anys després requereix d’un nou replantejament ajustat a la nova realitat metropolitana en quan al desenvolupament del nou PDU metropolità i la nova legislació de respecte al medi ambient i preservació del paisatge natural”.

El portaveu de Podemos, Miguel Herrera va assegurar que “el nostre grup municipal coincideix amb el grup d’ERC en aquest tema. No s’ha de realitzar cap construcció a Can Ribes per l’anomenat Pla de Ponent. Ni construcció d’habitatges, ni equipaments i considerem que no s’hauria d’haver produït la parcel·lació i condicionament dels carrers i les consegüents infraestructures necessàries per a la futura edificació. Per tant des de Podemos estem en contra del Pla de Ponent i de realitzar construccions en aquesta zona “.

Finament el portaveu del grup municipal de Cs, Miguel Ángel Ibáñez, va dir que “nosaltres estem d’acord que aquest Pla s’ha d’adequar al moment i als criteris actuals però no que quedi supeditat a un nou Pla Director Urbanístic que trigarà en cara uns quants anys”. Respecte a l’esmena a la totalitat del PSC “nosaltres creiem que el pla de ponent té un objectiu primordial i és aconseguir que Gavà superi els 50.000 habitants perquè llavors l’Ajuntament tingui més atribucions”.