La primera línia de subvenció és la corresponent a l’adquisició de llibres de text amb una dotació de 50.000€. A banda dels llibres, se subvencionen els quaderns d’activitats, els materials necessaris per a l’alumnat amb necessitats especials amb centres amb SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva), diccionaris i llibres de lectura, i llicències dels llibres digitals o aparells electrònics necessaris per a la seva lectura.

Una segona línia d’ajuda és la destinada a activitats extraescolars amb un import de 60.000€. Se subvenciona el cost total o parcial de les quotes de participació en una activitat prestada per alguna AFA, club esportiu, escola de música, pintura, dansa, arts escèniques, idiomes o altres similars amb seu a Gavà, vinculades amb la cultura, l’educació o l’esport.

Les beques destinades a les sortides escolars curriculars amb un import de 45.000€. D’aquesta manera es garanteix la participació dels infants que per motius econòmics no s’apunten a les sortides o colònies programades per l’escola i que formen part de l’itinerari curricular del curs.

La beca menjador per infants de les llars d’infants públiques té una dotació de 35.000€. La finalitat és facilitar a les famílies amb menys ingressos l’accés a aquests centres i afavorir al mateix temps la conciliació familiar i professional. Seguint els mateixos criteris establerts pel Consell Comarcal es prioritzen els casos de família monoparental, família nombrosa, família o infant amb discapacitat i situacions amb informe de serveis socials.

Podeu tramitar-les de forma presencial a l‘Ajuntament de Gavà o en línia (si escolliu aquesta última opció recordeu que us podem oferir suport trucant al 93 595 47 99 o enviant un correu a oac360@gava.cat de 8 a 20 hores de dilluns a divendres).