clàusules socials en la contractació pública
Sánchez i altres treballadors, aquest matí a l'Ajuntament

L’Ajuntament de Gavà ha decidit incorporar clàusules socials en totes les seves contractacions públiques. D’aquesta manera s’impulsa la contractació pública socialment responsable en incorporar en la compra pública municipal uns objectius de justícia social per millorar les condicions laborals i mediambientals dels sectors productius. En concret, s’afavorirà les oportunitats d’ocupació, de treball digne, la inclusió social i la igualtat d’oportunitats, entre d’altres.

L’Ajuntament ha elaborat un protocol que recull aquestes clàusules i que s’aplicarà a partir d’ara per incentivar la contractació de les obres, els subministraments i els serveis amb criteris socials. Per donar a conèixer aquest protocol, aquets matí s’ha celebrat una sessió de treball a l’Ajuntament on hi ha assistit el personal municipal directament implicat en aquests processos.

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha obert aquesta sessió recordant que “la crisi econòmica, social, política que hem viscut ha generat desigualtats socials, desequilibris econòmics i la precarietat del mercat i de les condicions laborals, i davant d’això és necessari que els ajuntaments fem servir eines per poder valorar molt més positivament aquelles empreses i operadors que treballen des de la perspectiva de la responsabilitat social”. Sánchez no ha dubtat en assegurar que “tenim la responsabilitat i una gran oportunitat d’incidir, a través de la contractació pública, en un nou paradigma i en una transformació social absolutament necessària”.

L’alcaldessa ha instat als treballadors municipals a col·laborar en l’aplicació del nou model de contractació i també a fer un seguiment dels contractes durant tota la seva durada: “Es tracta de fer una contractació pública sostenible econòmica i socialment, i que aporti un component innovador amb clàusules socials responsables i també amb criteris mediambientals, uns criteris que ja hem implementat i en els que seguirem avançant”.

Els contractes municipals, doncs, tindran en compte a partir d’ara que les empreses vetllin per la inserció sociolaboral de persones en situació d’exclusió social i amb diversitat funcional, la promoció de la qualitat i estabilitat en l’ocupació, la millora de la capacitació professional mitjançant formació en el lloc de treball, la salvaguarda de la seguretat i salut laboral, la conciliació de la vida familiar i laboral, la igualtat efectiva entre homes i dones, i la millor accessibilitat de persones amb diversitat funcional.

Les empreses susceptibles de contractes socials estan relacionades principalment amb els serveis de conservació i manteniment; serveis socials; serveis de missatgeria, correspondència i distribució; arts gràfiques; neteja i bugaderia; restauració; recollida i transport de residus; i de serveis i subministraments auxiliars per al funcionament de l’Administració.

L’Ajuntament garantirà que les consideracions socials es contemplin en tot el cicle contractual i han d’estar presents en el procés de selecció de les empreses contractistes que ofereixen obres, serveis o subministraments. En aquest sentit, l’empresa licitadora ha de mantenir en tot moment les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte que van ser fixades en el moment de presentar l’oferta.