DECLARACIÓ DEL MOVIMENT DEMOCRÀTIC DE DONES
Ple de setembre de l'Ajuntament de Gavà

La declaració aprovada amb la unanimitat dels grups municipals : PSC, ERC, Ciutadans, Podemos, Junts per Gavà i Partit Popular, diu:

Atès que el 30 de juliol, es commemora el “Dia Mundial contra el Tràfic de Persones”, i el 23 de setembre al “Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i la tracta de persones”.

Atès que l’Ajuntament de Gavà està adherit a la Xarxa de municipis lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.

Atès que el Moviment Democràtic de Dones com a impulsora i co-coordinadora de la Xarxa de Municipis Lliures de Tracta instem a les institucions adherides a la Xarxa de Municipis Lliures de Tracta a que aprovin la següent declaració:

 Des 2014, el 30 de juliol de cada any, es commemora el “Dia Mundial contra el Tràfic de Persones”, per iniciativa de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) adoptada mitjançant la Resolució A / RES / 68/192 de l’Assemblea General. La Resolució reafirma les accions implementades per l’ONU i proposa un seguit de mesures per reforçar la lluita contra aquesta xacra i es vincula directament amb el compliment de l’Objectiu 5 de l’Agenda 2030 aprovada l’any 2015, per aconseguir l’equitat de gènere; el qual conté entre les seves metes, l’eliminació de totes les formes de violència contra dones i les nenes, incloses el tràfic i l’explotació sexual.

També el 23 de setembre se celebra el dia Internacional contra l’Explotació Sexual i la tracta de persones que va ser instaurat per la Conferència Mundial de la Coalició Contra el Tràfic de Persones en coordinació amb la Conferència de Dones que va tenir lloc a Dhaka, Bangla Desh, en gener de 1999.

 El tràfic de persones és el comerç il·legal d’éssers humans amb propòsits d’esclavitud laboral, explotació sexual, mental, reproductiva, treballs forçats, mendicitat forçada, o qualsevol forma moderna d’esclavitud contra la voluntat i el benestar de l’ésser humà. És un delicte internacional de la humanitat i viola els drets humans de la persona atemptant contra la llibertat i la dignitat de les víctimes. Generalment inclou la captació i el transport il·legal de persones.

Tots els països estan afectats per la tracta, ja sigui com a lloc d’origen, trànsit o destinació de les víctimes. L’amenaça continua recaient principalment sobre dones i nenes,  que constitueixen aproximadament el 71% de les víctimes registrades.

Pel que fa a dones adultes, el 83% són víctimes de tràfic amb fins d’explotació sexual, el 13% per a la realització de treballs forçats i el 4% per altres raons.

Enfrontar aquesta forma de violència masclista tan greu requereix, en primer lloc, el compromís de tots els governs en la lluita contra aquesta forma d’explotació i de violència masclista tan extrema.

Per tot això, considerem que és imprescindible continuar treballant per una veritable transformació social i cultural en la qual es propiciï, fonamentalment, la igualtat i el respecte pels drets humans de totes les persones i una vida sense cap forma d’explotació o esclavitud.

Per això el ple de l’Ajuntament de Gavà pren els següents acords:

 

Reafirmar-se en el seu compromís amb la xarxa de municipis lliures de tracta en la persecució de proxenetes i usuaris de la prostitució. Així com atendre i protegir les dones prostituïdes majoritàriament víctimes de xarxes de tràfic per a l’explotació sexual.

Promoure campanyes de conscienciació perquè el municipi sigui exemplar en el rebuig i la no complicitat en la mercantilització de el cos de les dones i menors.

Instar al govern de l’estat i de la Generalitat a què es legisli una llei integral contra la tracta que persegueixi i penalitzi a tots es el/les actors involucrats en cada etapa del circuit del tràfic i prostitució. En tant que tracta i prostitució no es poden dissociar, ja que hi ha tracta perquè hi ha prostitució i ha prostitució perquè hi ha demanda.

Una llei integral contra la tracta que atengui totes les dones prostituïdes perquè es garanteixin tots els seus drets com a ciutadanes i puguin accedir als mínims necessaris per tenir una vida digna (habitatge, ingrés mínim i treball garantit).

Instar el govern de l’estat i de la Generalitat a que s’incorporin al currículum escolar l’educació per la igualtat per eradicar els rols de gènere que consoliden la desigualtat i l’educació sexual i afectiva entre persones lliures i iguals.

Instar al govern de l’estat i de la Generalitat a què impulsin campanyes públiques permanents que promoguin la conscienciació per no seguir tolerant la violència contra les dones, joves, i infants ni la mercantilització dels seus cossos.

Enviar aquesta acta d’acord a redlibretrata@gmail.com, mdmujeres@gmail.com.