Dia de la Salut de les Dones 2020

Gavà commemora, un any més, el Dia Internacional de la Salut de les Dones que té lloc cada 28 de maig. En aquesta ocasió, i donada la situació excepcional d’estat d’alarma decretat per la crisi sanitària de la covid-19 no es podran realitzar activitats presencials, però l’Ajuntament ha dissenyat tot un seguit d’accions online amb l’afany d’informar sobre aquest assumpte.

Així, a través de les xarxes socials, es penjarà un vídeo amb dades destacables sobre aspectes particulars de la salut de les dones i, divendres 28, a partir de les 10 hores, Eva Rosa farà una entrevista en directe, a través de l’Instagram de Ràdio Gavà, a la infermera i experta en salut i perspectiva de gènere Esperanza Aguilar.

La salut de les dones, una qüestió poc estudiada

Cal tenir en compte que els riscos i problemes de salut de les dones i els homes són conseqüència de factors biològics, mediambientals i psicosocials derivats de la construcció social dels rols. Els biaixos de gènere en salut fan referència a la presumpció que totes les malalties són universals, on el patró o referència és el sexe masculí.

 • La salut de la dona s’ha estudiat únicament com a salut reproductiva i no de forma integral.
 • Es tracten els processos naturals pels que passa una dona com a malalties, on a més es redueix la simptomatologia a una sola causa que es pugui medicalitzar.Es relaciona prevenció amb medicació de per vida i s’homogeneïtzen els casos.
 • Està marcada per estereotips de gènere.
 • No valora condicions de vida, feina i càrrega psicosocial.
 • Amb més freqüència que en els homes, són les demandes i queixes de les dones les que es consideren psicosomàtiques.

Les dones viuen més que els homes, però tenen més malalties i pitjor percepció de salut i per tant, pitjor qualitat de vida. Això es deu a factors biològics però també a les diferències en comportaments, conductes, hàbits de consum, etc, característiques vinculades a la masculinitat i la feminitat.

Malaltia cardiovascular, paradigma de la invisibilitat

La causa de mort més freqüent entre les dones són les derivades de problemes cardiovasculars. Si bé és cert que les dones viuen més anys i l’edat és una variable de risc important, també és cert que existeixen diferències en quant als símptomes que presenta i en quant el tracte que se li dóna en funció del sexe. Diferència simptomatològica:

 • El dolor predominant és rere l’estèrnum i s’inicia amb dolor abdominal i nàusees. A diferència que els homes, el dolor irradia a les mandíbules i no al braç esquerre.
 • El dolor no és tan evident o es mostren també altres símptomes com l’ofec, cansament o sensació d’inestabilitat.

Les exploracions (cateterismes, proves d’esforç…) són menys habituals entre les dones. Biaix de gènere en l’esforç diagnòstic.

 • Les dones acudeixen més al metge i s’automediquen més, però els homes reben més tractament hospitalari
 • Les dones amb infart, arriben entre 2 i 5 hores més tard que els homes a l’hospital.
 • Els tractaments per trombòlisi són menys aplicats entre les dones (30% vs 63%). Biaix de gènere en l’esforç terapèutic.
 • La mortalitat post infart és més elevada entre les dones (68% vs 33%).
 • La rehabilitació post infart només es realitza entre el 30% de les dones afectades vs el 68% d’homes aproximadament

Propostes d’actuació per millorar l’atenció sanitària de les dones

 • Introduir la perspectiva de gènere a tota la docència de les professions sanitàries.
 • Adequar els temps de visita en funció de les situacions de vulnerabilitat
 • Dret a decidir sobre totes les intervencions sobre el cos de les dones i sobre la seva ment.
 • Visibilitzarles diferències de salut entre dones i homes, i tenir en compte la morbiditat diferencial dins de l’atenciósanitària. Prevenir i tractar les malalties que tenen un impacte diferencial en les dones.
 • Garantir una detecció precoç de les situacions de violència masclista com a fenomen que afecta en gran mesura la salut de les dones.
 • Combatre estereotips de cos ideal.
 • Estimular la recerca dels condicionants BIOLÒGICS, PSICOLÒGICS, SOCIALS I MEDIAMBIENTALS de la salut de les dones.
 • Trencar amb la dicotomia que vol separar el cos i la ment de les dones.
 • Acabar amb la medicalitzacióde les dones i del seu malestar.
 • Recuperar o posar en valor la figura de la mediadora en salut comunitària.
 • Generar dades desagregadesper sexe.
 • Fer realitat el dret a la participacióde les dones i les seves associacions en els Consells de Salut de territori i en els llocs a on es decideixin polítiques públiques