El Baix Llobregat supera la mitjana en recollida selectiva
Illa de contenidors a la riera de Sant Llorenç de Gavà

El Baix Llobregat, juntament amb el Maresme i l’Alt Penedès, són les tres comarques metropolitanes que superen la mitjana de Catalunya de recollida selectiva neta, que se situa en el 41,7%, segons les dades del 2018 que ha fet públiques l’Agència de Residus de Catalunya. Concretament, al nostre territori el percentatge se situa en el 43,99%.

En general, l’any 2018 es van generar 2,4 milions de tones de residus municipals a la regió metropolitana. La generació per càpita es va situar en 1,3 kg/hab./dia., per sota de la mitjana catalana, que és d’1,43 kg/hab./dia. Respecte a l’any anterior, la generació va augmentar, passant de 459 kg/hab./any a 475 kg/hab./any. La comarca que genera més residus per càpita és el Garraf, amb 618 kg/hab./any, i la que menys, el Vallès Occidental, amb 428 kg/hab./any.

La població de les comarques que integren aquest àmbit és d’uns 5 milions d’habitants, xifra que representa més del 67% de la població de Catalunya. Els 2,4 milions de tones de residus municipals que s’hi van generar l’any 2018 representen el 61% dels residus municipals generats a Catalunya. En envasos, de les 143.800 tones recollides a Catalunya l’any 2018, 84.700 es van recollir selectivament en aquest àmbit, xifra que representa el 59% dels envasos recollits selectivament a tot el país. Pel que fa a la fracció resta –la que no es recull de forma selectiva–, s’hi van generar 1,5 milions de tones, el 65% d’aquesta fracció a Catalunya.

La Comissió Europea estableix que els països membres hauran d’haver arribat l’any 2020 a un objectiu d’un 50% de reciclatge sobre els residus generats. Un objectiu que incrementa gradualment cada cinc anys fins al 2035. Així, l’any 2025 caldrà arribar a un 55% de reciclatge, el 2030 un 60% i el 2035 un 65%. A banda, l’any 2035 no es podrà destinar més del 10% dels residus domèstics a dipòsit controlat.