El Ple a favor del dret a uns ingressos per a una vida digna
El Ple a favor del dret a uns ingressos per a una vida digna

El Ple de l’Ajuntament de Gavà ha aprovat una moció institucional de suport a la declaració per al dret a ingressos per a una vida digna als nostres pobles i ciutats de la Diputació de Barcelona. El text, subscrit per tots els grups municipals, mostra la preocupació pel “context de pobresa estructural i d’emergència social que patim on “el 21,7% de la població de Catalunya viu sota el llindar de risc de pobresa, dos punts més que fa cinc any, el risc de pobresa en els menors de 16 anys arriba al 33,4% i les llars amb infants presenten més situacions de privació material severai expressa el convenciment que “la pobresa i la desigualtat minven el benestar i les oportunitats de cada vegada més persones dels nostres pobles i ciutats, i posen en risc el progrés i la cohesió de les nostres comunitats”.

Segons el text els ens locals, conjuntament amb les altres administracions públiques són els qui estan fent front a aquesta realitat prestant suport econòmic bàsic i assistència social amb minses recursos i sobrecarregant els serveis socials bàsics per la qual cosa es considera “important enfortir la cooperació interadministrativa per tal que a través de la complementarietat de l’Ingrés Mínim Vital i de la Renda Garantida de Ciutadania quedin cobertes les necessitats econòmiques bàsiques i residencials del conjunt de la ciutadania”. Per l’altra, aposten per tal que “des del món local, s’avanci cap a una reformulació estratègica de les polítiques locals de garantia d’ingressos, per tal que els veïns i veïnes, que de forma excepcional o temporal no puguin accedir a les prestacions autonòmica i estatal, tinguin garantits els recursos econòmics per satisfer les necessitats bàsiques. Alhora, des de l’administració local podem complementar aquestes rendes mínimes per respondre a necessitats sobrevingudes, així com per afavorir processos de promoció i inclusió social”.

La declaració aposta per “la cooperació d’administracions públiques, d’acord amb el seu àmbit de responsabilitat, perquè tota la ciutadania estigui informada a l’accés de les prestacions i que aquestes garanteixin uns ingressos per sobre el llindar de pobresa que facin possible una vida digna i la promoció social”.

Alhora, s’aposta per “un model local de polítiques de garantia d’ingressos que permeti reformular la cartera de prestacions i ajudes socials locals per donar resposta a les noves necessitats socials i als col·lectius en situació de major vulnerabilitat, caminar cap a un nou sistema de prestacions locals que simplifiqui l’actual mapa, per mitjà d’ajudes compactades i de major durada, desenvolupar les capacitats digitals de la ciutadania i facilitar sistemes de representació perquè es relacioni de forma eficaç amb l’administració, uns sistemes més eficients i especialitzats de gestió de les ajudes i introduir sistemes de millora contínua i de treball en xarxa entre municipis i ens locals entorn de les polítiques locals de garantia d’ingressos