El Ple aprova el ROM
El Ple aprova definitivament el nou ROM

El Ple Municipal ha aprovat de forma definitiva la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM), amb els vots a favor de tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament (PSC, ERC, PP, GSSP i CiU) excepte Cs que s’ha abstingut. Els canvis introduïts seran d’aplicació a partir del ple del mes d’abril.

El document s’ha sotmès a informació pública per un període de trenta dies i s’han recollit dues aportacions o al·legacions.

El ROM és un document que regula l’organització i funcionament dels diferents òrgans municipals, l’aplicació dels drets i deures dels membres de la corporació, i aspectes com la informació i la participació ciutadana entre d’altres, i per tant esdevé una eina útil i d’interès per als representants polítics, funcionaris, entitats cíviques i per tots els ciutadans en general

El Reglament fins ara vigent havia estat aprovat l’any 2004, i ara s’ha abordat la seva reforma per donar resposta a les modificacions produïdes en diferents àmbits relacionats amb l’administració local i a les noves realitats socials i ciutadanes.

L’aprovació del nou ROM respon, d’una banda, als canvis en la societat i l’agenda política: major demanda de participació, transparència, valors públics i una realitat més diversa i dinàmica. I d’altra banda, canvis normatius que afecten la realitat municipal i el funcionament de l’Ajuntament, com ara la nova llei de procediment administratiu, la llei de bon govern, transparència i accés a la informació, i en conjunt l’adaptació progressiva de la institució al context social.

Els canvis introduïts en el nou ROM incideixen en:

  • Regulació dels Grups Municipals i electes: status, organització, activitat, comptabilitat.
  • El personal directiu: rol i nomenaments.
  • Adaptació a la normativa electrònica.
  • Incorporació de mecanismes de participació i transparència.
  • Valors ètics dels càrrecs electes i del personal municipal.

Més i millor participació ciutadana

El nou ROM modifica l’àmbit denominat Dret a presentar precs i preguntes al Ple municipal i contempla que tots els veïns i veïnes de Gavà, les entitats i els grups de ciutadans puguin intervenir a les sessions ordinàries del Ple. Així, a partir d’ara, la ciutadania podrà participar independentment de si està organitzada o no.

En aquest sentit, es preveu que les sol·licituds es presentin a través de la plataforma digital de participació Gavà Participa – Gavà Decideix, o bé de forma presencial. També a través d’aquesta plataforma es recolliran els precs i preguntes que presentin les diferents forces polítiques amb representació al Ple.

Referent als processos participatius s’introdueix una secció que defineix el seu caràcter bàsic, la seva estructura, la forma de convocatòria i la informació que ha d’incloure. També parla dels mètodes d’avaluació dels processos i el retiment de comptes.

L’impuls de la participació també queda reflectit en la modificació de la iniciativa ciutadana per permetre que els ciutadans i ciutadanes preguin la iniciativa per tal de promoure processos de participació o debats oberts i presentar sol·licituds per a la realització d’Audiències Públiques.

Un altre aspecte que introdueix el nou ROM és el Registre de Participació Ciutadana on es poden inscriure tots els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys i els col·lectius no constituïts en entitat. D’aquesta manera, s’obre la participació a col·lectius organitzats però no constituïts com entitats. La finalitat d’aquest Registre és elaborar un cens d’aquells ciutadans o col·lectius que tenen interès i volen participar en l’elaboració de les polítiques públiques municipals.

Transparència i valors ètics

El nou ROM posa especial atenció als nous preceptes i criteris en matèria de transparència, seguint els tres eixos que determina la llei:

  • Publicitat activa relacionada amb la informació institucional. Un aspecte que l’Ajuntament ja porta uns anys treballant i que fa referència a la normativa de transparència i govern obert i que es tradueix en la posada en marxa del portal de transparència, la matèria pressupostària o la declaració dels càrrecs electes.
  • Accés a la informació per part de la ciutadania. Un punt que es concep com un dret d’ampli abast sense necessitat de motivar les sol·licituds i seguint un procediment àgil i de ràpida resposta. Tot i això, cal tenir en compte els límits que es deriven de la pròpia naturalesa de la informació. En els casos de denegació d’accés, se n’hauran de fonamentar les raons.
  • Regulació del procediment administratiu facilitant que els tràmits siguin més àgils amb un funcionament electrònic. En aquest sentit el nou ROM regula i integra aquells aspectes normatius que incideixen en l’organització municipal amb l’objectiu de reforçar el paper de l’Ajuntament en aquest canvi de gestió. Així, la tramitació electrònica haurà de ser habitual a l’Administració per millorar la seva eficàcia i eficiència i estalviar costos.

D’altra banda, el nou Reglament recull també un seguit de principis ètics i polítics a seguir pels electes locals, en línia amb el Codi de Bon Govern aprovat a principis d’aquest mandat, i extensible també al personal municipal.

El nou ROM contempla que l’Ajuntament aprovarà un Codi Ètic de Conducta i de Bon Govern amb la finalitat reforçar la confiança dels ciutadans en les seves institucions. Aquest codi resultarà d’aplicació als electes locals i al personal directiu i de confiança de la Corporació. En aquests darrers casos la seva adhesió serà requisit previ per a la pressa de possessió del càrrec.

El codi serà aprovat, per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. Els regidors que votin a favor de l’acord quedaran automàticament vinculats i, en els altres casos s’haurà de fer un acte d’adhesió exprés per a la seva vinculació.

El Codi Ètic de Conducta i de Bon Govern s’inspira en principis com la salvaguarda de l’interès públic, el respecte als drets fonamentals i llibertat públiques, integritat, objectivitat, imparcialitat i no discriminació, responsabilitat, publicitat, innovació i transparència, honestedat, inclusió social, tolerància i foment de la diversitat, respecte a la normativa d’incompatibilitats i conflictes d’interessos i millora de la democràcia participativa així com la subjecció a la Constitució, l’Estatut i la resta de l’ordenament jurídic.

Per vetllar pel seu compliment, l’Ajuntament es dotarà d’un òrgan independent de control i seguiment que permetrà al mateix temps, resoldre els conflictes ètics que es puguin plantejar i proposar mesures per garantir la seva efectivitat. Entre aquestes, el cessament del personal directiu i de confiança en cas d’incompliment greu del codi ètic, les revocació de les delegacions atorgades per l’alcaldia o apercebiment en cas d’incompliment lleu.

Antecedents

El ROM actual és el segon de la història de la democràcia i va ser aprovat a l’octubre de 2004. Aquest reglament és una peça clau en el funcionament dels òrgans de govern, i molts especialment pel que fa a la regulació dels drets i obligacions dels electes locals i també pel que fa a la regulació i funcionament del Ple de l’ajuntament.

En aquest sentit, el ROM va recollir la nova regulació referent a la Llei municipal i de règim local de Catalunya i va néixer amb la voluntat d’esdevenir una eina útil i facilitar la convivència i l’organització de l’Ajuntament. Aquest reglament va fixar les normes d’organització internes i de funcionament dels diferents òrgans de govern i va regular per primer cop, la participació ciutadana, tant de forma individual com col·lectiva, atorgant un paper rellevant a les entitats i associacions representatives de la ciutat. Així mateix, va regular la figura del Síndic de Greuges Municipal.

L’anterior ROM no ha estat objecte de cap modificació, únicament s’ha fet una regulació d’un títol relatiu al personal eventual i el directiu professional. Els canvis que ara s’introdueixen al reglament fixaran les noves regles per les quals s’haurà de regir l’Ajuntament de Gavà en el futur.