Ajuntament de Gavà.

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat per unanimitat el Codi Ètic de Conducta i Bon Govern, el qual estableix els principis que regiran l’acció de govern, com el respecte als drets fonamentals, l’exercici de les funcions de representació pública amb la dignitat que exigeix la imatge de l’Ajuntament; la integritat; l’exemplaritat, la honestedat i desinterès subjectiu; el respecte i la igualtat de tracte, l’objectivitat, imparcialitat, independència i neutralitat, i la lleialtat i sentit institucional.

Pel que fa als principis de bon govern, assenyala la satisfacció de l’interès públic general; la transparència i retiment de comptes; el foment de la participació; la qualitat dels serveis; l’accessibilitat i simplificació i la garantia de l’equitat en l’accés als serveis, i l’agilitat, eficàcia i eficiència. Se sumen, la col·laboració i la coordinació entre administracions; l’impuls de la modernització i millora contínua de la gestió, i el desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització.

Els compromisos

Generals:

 • Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat
 • Formular la declaració de béns i drets patrimonials
 • No buscar l’accés informació que no li correspon tenir, com tampoc fer-ne un mal ús

En relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès:

 • Actuar amb independència i sense condicions per conflicte d’interessos públics i privats, amb objectivitat i imparcialitat
 • Abstenir-se de participar en els assumptes amb un interès personal, directe o indirecte
 • No acceptar regals, donacions de particular i d’entitats públiques o privades, fora de les mostres de cortesia i objectes commemoratius, oficials o protocol·laris. En aquests supòsits, aquests regals es faran públics al portal de transparència.
 • No acceptar invitacions per a àpats ni per esdeveniments no relacionats amb el paper institucional.
 • Acceptar només el pagament de viatges quan aquests estiguin relacionats amb les seves responsabilitats
 • Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, especialment en l’execució pressupostària, concessió d’ajuts i subvencions, contractació pública i selecció de personal.
 • Publicar al portal de transparència les entrevistes, reunions o similars amb persones físiques o jurídiques considerades grups d’interès.

En relació amb la ciutadania:

 • Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l’exercici de les seves funcions i competències
 • Mantenir la confidencialitat
 • Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les finalitats pels quals s’han concebut, facilitant el retiment de comptes
 • Promoure el diàleg i la convivència entre la ciutadania, i la seva participació en la presa de decisions.
 • Impulsar l’accés de la ciutadania a la informació municipal

Interns:

 • Difondre les directrius, instruccions i criteris aprovats entre el personal municipal.
 • Promoure el diàleg amb els treballadors i treballadores
 • Respectar la imparcialitat i les tasques assignades al personal municipal
 • Respectar creences i militàncies, els assumptes privats i els estils personals de vida
 • Vetllar pel desenvolupament de la tasca pública en horaris que permetin fer compatible la vida personal i la laboral
 • Impulsar el desenvolupament professional
 • Treballar per eliminar o reduir factors que puguin generar situacions d’assetjament psicològic, sexual o laboral.

Òrgan de control

El Codi de Conducta i Bon Govern respon a l’aplicació de la Llei del Bon Govern 19/2014, i del Reglament Orgànic Municipal. El seu contingut ha estat sotmès a la consulta de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

El document estableix un mecanisme de control: la Comissió d’Ètica de l’Ajuntament de Gavà. Aquest òrgan rebrà les consultes, problemes o qüestions ètiques procedirà a donar resposta a les mateixes a través de propostes, recomanacions o informes,

La Comissió tindrà el caràcter d’òrgan consultiu. Es reunirà una vegada a l’any en sessió ordinària i, en cas de reclamacions o dubtes, en sessions de periodicitat trimestral. Les actes seran d’accés públic.

El posicionament dels grups

El Partit Popular considera el document “una forma de refermar el compromís i vocació de servei públic”

Junts per Gavà veu amb satisfacció que s’hagin acceptat algunes de les seves aportacions però creuen que “caldria haver anat més enllà i abordar aspectes com les xarxes socials i els mitjans de comunicació” tot i entendre que “pot ser difícil, donada la fina línea que separa això, de la llibertat d’expressió”.

Podemos, tot i considerar que “cal un document així”, precisa que “s’hauria de refer, perquè és massa genèric i ambigu, i això fa que sigui massa interpretable i, per tant, no tindrà una utilitat real”

Ciutadans també ha vist incorporades algunes de les esmenes presentades i espera que “es refermi el compromís de bon servei amb la societat” tot i que troba a faltar “la obligatorietat que els grups polítics rendeixen comptes de les despeses”.

Esquerra República assegura que donen suport a aquest codi de bones pràctiques sempre i quan “siguin aplicables realment i no quedin només en una qüestió de mera imatge”