Albert Massana, portaveu d'ERC a Gavà.

ERC-Gavà proposa que l’Ajuntament de Gavà acordi “manifestar l’aposta per les energies renovables com a eina fonamental en el canvi energètic” ja que entenen que “es tracta d’un dels elements clau en la lluita envers el canvi climàtic amb un canvi del model actual de producció basat en recursos contaminants com el carbó, els hidrocarburs i la fissió nuclear

Per a ERC “aquest nou model també vol potenciar un paper més actiu de la ciutadania, que passa de ser únicament un consumidor d’energia a tenir un paper central com a productors i gestors, especialment en el cas de l’energia solar fotovoltaica, incrementant l’eficiència energètica, reduint les emissions contaminant i reduint l’alta dependència energètica de Catalunya”.

Esquerra recorda que “aquest objectiu està concretat en diverses lleis i marcs legals, tant a nivell català com europeu, que estableixen uns objectius d’assolir un percentatge d’energia renovable d’almenys un 32% i d’eficiència energètica d’un 32.5% pel 2030 i un model energètic 100% renovable el 2050i asseguren que “aquest marc legal reconeix que els ens locals són corresponsables en l’assoliment d’aquestes finalitats, especialment pel que fa a l’adopció de mesures de caràcter normatiu que afavoreixin l’autoconsum energètic a partir de les renovables”.

És amb aquest objectiu que, precisen, “s’aprova el decret llei 16/2019 de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables que semblava buscar facilitar la transició cap a les energies renovables, facilitant-ne els tràmits per a la seva implantació però així també ha servit per recuperar antics projectes eòlics (aturats per la crisi de 2008) i sumar-ne de nous; projectes promoguts pels oligopolis energètics, generant una nova situació de desequilibri territorial i malestar per part dels municipis i la ciutadania”, però expressen que “aquest document no contempla criteris territorials ni escolta la veu dels municipis que reclamen la creació de criteris d’integració paisatgística, que protegeixin els espais agraris i fomentin la seva participació” i per això demanen que es modifiqui la normativa “per acabar d’establir els criteris socials, paisatgístics, mediambientals, agrícoles i d’equilibri territorial i la paralització de totes les tramitacions fins que estiguin aprovats i publicats”.

ERC també vol que “s’estableixi la participació dels municipis en tots els òrgans d’informació i de presa de decisió relativa a la ubicació d’instal·lacions energètiques al seu terme municipal i “la creació d’un servei de suport tècnic-jurídic per als municipis, gratuït, amb la finalitat de facilitar suport tècnic i jurídic durant la tramitació de qualsevol projecte d’implantació energètica que considerin que no s’ajusta als interessos públics del municipi”.