Gavà en el catàleg de Bones Pràctiques del Ministeri de Transports
Ajuntament de Gavà

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha incorporat Gavà en el Catàleg de Bones Pràctiques Urbanes en el Marc dels Objectius de l’Agenda Urbana Espanyola.

Gavà s’inclou al catàleg de la mà del Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC), aprovat per l’Ajuntament de Gavà en novembre de 2020. Un document que preveu una trentena de mesures i actuacions d’adaptació en un horitzó de 10 anys perquè la ciutat sigui més resilient als efectes del canvi climàtic.

El PLACC se suma a altres 65 experiències urbanes que s’han impulsat amb èxit a municipis espanyols i que estan plenament alineades amb els objectius estratègics que promou l’Agenda Urbana Espanyola.

Per a Gavà, municipi pilot de l’Agenda Urbana Espanyola, aquest reconeixement és un nou impuls per continuar treballant per una ciutat, un territori i un planeta sostenible. No només amb mesures per mitigar l’escalfament global com les que s’impulsen des de fa anys, sinó també perquè el municipi estigui preparat per afrontar els seus efectes.

Una ciutat més resilient

El PLACC, elaborat amb el suport de l’AMB, incorpora mesures transversals que augmentin la resiliència i disminueixin l’exposició dels sistemes, sectors i infraestructures de Gavà sota premisses de sostenibilitat social, ambiental i econòmica. A més, la seva implementació permetrà integrar i coordinar les polítiques i plans locals sectorials per fer front als riscos específics.

A partir d’una diagnosi exhaustiva de Gavà s’identifiquen 36 riscos potencials de diferents magnituds. D’aquests, 16 requereixen una acció prioritària.

Per respondre a aquests riscos prioritaris s’ha dissenyat 29 actuacions, que incideixen en el medi natural i la biodiversitat; la xarxa hidrològica i els recursos hídrics; protecció civil i emergències; l’autosuficiència energètica; les platges; la salut i el benestar social, i l’agricultura.

Aquestes intervencions, planificades fins al 2030, tenen un cost d’execució de prop d’1,9 milions d’euros (1.581.500 € de responsabilitat directa de l’Ajuntament i 289.000 de responsabilitat coordinada amb altres administracions).

Les intervencions

 1. Redacció del Pla de preservació i gestió dels espais naturals i la biodiversitat de Gavà.
 2. Elaboració i execució Pla local de prevenció d’invasions biològiques.
 3. Adaptació del verd urbà al canvi climàtic.
 4. Seguiment de les zones humides del municipi.
 5. Elaboració del Pla de gestió i usos del sistema hídric.
 6. Redacció i execució del Pla director forestal del municipi.
 7. Promoció de l’ús de la biomassa.
 8. Pla de gestió sostenible dels aqüífers del municipi.
 9. Elaboració d’un Pla de recursos hídrics alternatius per al municipi.
 10. Programa d’actuacions per millorar l’eficiència i estalvi d’aigua.
 11. Pla director del clavegueram.
 12. Implantació de sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS).
 13. Increment de la freqüència de neteja dels embornals i la xarxa de col·lectors.
 14. Gestió i seguiment del risc d’inundacions costaneres.
 15. Pla d’autosuficiència energètica.
 16. Sistema de monitorització pels Desbordaments dels Sistemes de Sanejamen
 17. Elaboració de la documentació tècnica per descriure el Sistema de Sanejament, les actuacions que limiten els desbordaments i el cronograma de l’execució.
 18. Potenciar una estratègia conjunta supramunicipal per fer front a la modificació de la línia de la costa.
 19. Definició de solucions per a l’alimentació artificial de la platja de Gavà i defensa mitjançant el sistema dunar.
 20. Incrementar les dotacions de vigilància i socorrisme a les platges.
 21. Campanyes de conscienciació ciutadana per onada de calor.
 22. Elaboració d’un protocol d’actuació per al risc d’estrès tèrmic.
 23. Estudi de l’efecte “illa de calor” al municipi.
 24. Vigilància i control de les instal·lacions susceptibles a episodis de salmonel·losi i legionel·losi.
 25. Actuació en cas de detecció de plagues i campanyes per a la seva prevenció i eliminació.
 26. Conveni específic per analitzar l’impacte del canvi climàtic sobre l’activitat agrícola en col·laboració amb el Parc Agrari.
 27. Document únic de Protecció Civil Municipal per a tots els riscos.
 28. Pla d’Acció de Resiliència Urbana de Gavà.
 29. Incorporar criteris d’adaptació al Canvi Climàtic en la redacció del planejament urbanístic i projectes d’urbanització.