innovació
Un dels tallers que la Red Innpulso ha celebrat a Gavà (Foto d'arxiu)

L’impuls a les polítiques d’innovació serà una part fonamental de l’estratègia de l’Ajuntament de Gavà per pal·liar els efectes socials i econòmics de la pandèmia de la COVID-19. Així ho confirma l’adhesió de la ciutat al manifest “Per l’impuls i promoció de les polítiques públiques d’innovació com a eines clau per pal·liar els efectes de la Covid-19 a les ciutats”, elaborat per la Red Innpulso. El manifest obeeix a la necessitat de donar resposta des del món local a les conseqüències de l’emergència sanitària de la COVID-19. Una resposta intel·ligent i coordinada per fer que les ciutats siguin realment resilients i evitar, en la mesura del possible, que la pandèmia condicioni el seu creixement i funcionament.

El manifest posa en relleu el compromís de  les ciutats Innpulso amb la posada en marxa de “mesures adreçades a fomentar i impulsar polítiques i eines d’innovació en l’àmbit local per millorar el nivell de servei a la ciutadania i dinamitzar l’ecosistema local millorant, d’aquesta manera, l’eficiència del nostre model productiu i la qualitat de vida de les persones”.

Per això, les ciutats signant evidencien la necessitat de comptar amb una assignació de recursos específics que permetin desplegar polítiques locals de ciència i innovació. Entre d’altres mesures, en aquest document reclamen “el foment de la innovació privada i, especialment, dels projectes publico-privats d’innovació; l’impuls del suport específic de l’Estat; la inclusió en els pressupostos municipals d’una partida específica d’ I+D+i  (investigació, desenvolupament i innovació), tant per impulsar actuacions en aquest àmbit com per donar visibilitat i fer “cultura de la innovació”; i l’establiment dels mitjans (no només econòmics) interns i externs necessaris per concretar la innovació”.

Totes aquestes mesures són proposades atès que, segons els municipis signants, en l’escenari actual  “les polítiques públiques d’innovació es constitueixen com a motors fonamentals de creixement, productivitat, benestar i inclusió”.  Una eina “per accelerar el canvi i el procés de reconstrucció sota les premisses de sostenibilitat i recuperació econòmica, incidint especialment en l’impuls i el suport a l’economia urbana i la reactivació de l’ocupació, al mateix temps que es fomenta la cohesió social, la igualtat de gènere, l’equitat i la garantia d’accés a l’habitatge”.

Perquè això sigui possible, i la innovació doni solucions a les demandes reals de la ciutadania i del teixit empresarial, la Red Impulso considera imprescindible “estimular la creació de nous productes, formes d’organització i subministrament, i prestació de serveis que satisfacin els reptes econòmics i socials actuals, com poden ser la necessitat (accentuada amb l’actual crisi) d’innovar en la cura de les persones, des del punt de vista sanitari i emocional”. I en aquest punt, el manifest posa en relleu el paper de les entitats locals en aquest procés de transformació.

La Red Innpulso aplega 72 municipis de l’Estat que consideren la innovació com un element essencial en les seves polítiques de gestió pública i en el desenvolupament econòmic dels seus territoris. Gavà hi forma part des del 2017 i és membre actiu dels seus fòrums i grups de treball.