Vot per correu

Ja es pot fer la sol·licitud del vot per correu per a les eleccions catalanes del 2024 del 12 de maig, termini que s’allarga fins al 2 de maig, 10 dies abans dels cominis. Un cop tramesa la petició de vot, aquesta serà rebuda per l’Oficina del Cens Electoral qui, a partir del 22 d’abril serà l’encarregada d’enviar les butlletes a totes les persones que hagin demanat el vot de manera telemàtica. La data límit per entregar el vot dins del sobre a una oficina de Correus serà el 8 de maig, justament quatre dies abans de les eleccions. Les butlletes entregades passada la data límit no seran acceptades.

Com demanar el vot per correu a les eleccions catalanes 2024?

Sol·licitud del vot

La sol·licitud del vot per correu es pot fer una vegada convocades les eleccions i per diverses vies. De manera telemàtica, amb certificat electrònic reconegut -com pot ser l’IDCAT- i a través del web de Correus, o bé presencialment, entregant personalment l’imprès a qualsevol oficina de Correus. Abans de tot, caldrà acreditar la identitat amb el DNI, el passaport o el carnet de conduir.

Recepció de la documentació per votar

L’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat un sobre amb la documentació per poder votar al domicili que s’ha indicat a la sol·licitud. En aquesta missiva s’hi inclou el certificat d’inscripció en el cens, una papereta de votació de cadascuna de les candidatures que es presenten a les eleccions convocades, el sobre de votació, un sobre adreçat al president de la mesa en la qual correspon votar i un full explicatiu del procediment que s’ha de seguir.

L’elector o electora ha de rebre personalment aquesta documentació, amb l’acreditació prèvia de la identitat. En cas que l’elector o electora no es trobi a l’adreça assenyalada en l’imprès de sol·licitud, haurà de presentar-se, personalment o a través de representació autoritzada notarialment o consularment -en cas de malaltia o incapacitat certificada mèdicament-, a l’oficina de Correus corresponent.

Enviament del vot

Un cop s’hagi escollit la papereta de vot, aquesta s’ha d’introduir en el sobre de votació (o sense incloure papereta, si es vol votar en blanc) i es tanca. S’inclou el sobre de votació i el certificat en el sobre dirigit a la mesa electoral. L’hauràs d’enviar via certificat presentant-te personalment -no val tirar-ho a la bústia de Correus- a una oficina de Correus amb un document identificatiu entre el 22 d’abril i el 8 de maig. L’empleat de Correus lliurarà a l’elector o electora un justificant acreditatiu del dipòsit de vot.