Albert Massana, portaveu del grup municipal d'ERC
Albert Massana, portaveu del grup municipal d'ERC

Sàpiguen senyors i senyores el següent:

Constitucio espanyola. Article 10.2. “Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració universal de Drets Humans i els tractats i els acords internacionals ratificats per Espanya”.

Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, ratificat per l’Estat espanyol. Article 1. “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació”.

Constitucio espanyola. Article 20.1 “Es reconeix i es protegeix el dret a expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions mitjançant la paraula, l’escriptura o qualsevol altre mitjà.” Article 21.1 “Es reconeix el dret de reunió pacífica i sense armes.” Article 23. “Els ciutadans tenen el dret a participar en els afers públics, directament (…).” Article 92.1 “Les decisions polítiques de transcendència especial podran ser sotmeses al referèndum consultiu de tots els ciutadans.”

Codi Penal: Article 472. “Són reus del delicte de rebel·lió els qui s’alcin violentament i públicament per a qualsevol de les finalitats següents: (…) 4t. Dissoldre (..) qualsevol Assemblea Legislativa d’una comunitat autònoma, impedir que es reuneixin, deliberin o resolguin, arrencar-los alguna resolució o sostreure’ls alguna de les seves atribucions o competències (…) 6è. Substituir per un altre (…) el Consell de Govern d’una comunitat autònoma, o fer servir o exercir per si mateix o desposseir el Consell de Govern d’una comunitat autònoma”.

Vist això, emetin el seu veredicte.