La ciutadania podrà intervenir al Ple

A partir de la propera sessió plenària, que excepcionalment se celebrarà a primers de maig enlloc de l’abril, com tocaria, per la coincidència amb les eleccions generals d’aquest mes de les Eleccions Generals, la ciutadania que ho vulgui podrà intervenir en les sessions formulant precs o preguntes. Aquest nou mecanisme de participació, encabit en el Nou Reglament Orgànic Municipal possibilita aquest dret a:

  • Veïns i veïnes del municipi ( empadronats)
  • Entitats
  • Grups de ciutadans inscrits al Registre de Participació ciutadana
  • Queden excloses però, organitzacions polítiques en tant en quant la seva participació al mateix s’articula mitjançant la concurrència pública en els processos electorals.

La sol·licitud presentada caldrà que inclogui totes les dades d’identitat, el text íntegre de la intervenció i concreti la persona que intervindrà en nom dels veïns o veïnes, de l’entitat o grups de ciutadans.

El contingut de les intervencions haurà de ser sobre matèries d’àmbit local o podran fer referència a alguns dels assumptes que el Ple de l’Ajuntament tingui previst tractar. Les intervencions ja formulades, o d’altres de temàtica similar, no es podran tornar a plantejar dins del període dels sis mesos següents.

Com presentar soli·licituds

Veïns i veïnes del municipi ( empadronats): Presencial o electrònica (per mitjà de la plataforma digital de participació ciutadana, Gavà participa Gavà decideix https://participa.gavaciutat.cat o per seu electrònica)

Entitats: Pel representat de l’entitat per via electrònica (per mitjà de la plataforma digital o per seu electrònica)

Grups de ciutadans inscrits al Registre de Participació ciutadana: Pel representant de l’entitat per via electrònica (per mitjà de la plataforma digital o per la seu electrònica).

Quan presentar soli·licituds

Amb una antelació mínima de 15 dies naturals abans de la celebració de la sessió ordinària del Ple.

Un cop rebudes les sol·licituds es publicaran a la plataforma digital i al Taulell d’anuncis. En el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la recepció, la secretaria avaluarà l’adequació formal de les mateixes. Les preguntes i precs que s’adeqüin, hauran de rebre el suport de 50 ciutadans, el qual es recollirà mitjançant la plataforma digital de participació fins 24 hores abans del Ple. Si algun ciutadà té dificultats per crear-se un compte o donar suport a un prec o pregunta a l’OAC hi haurà una persona que li donarà suport.

L’alcalde o alcaldessa podrà incloure un màxim de cinc intervencions en un mateix Ple ordinari, en estricte ordre de suports ciutadans rebuts. Les intervencions que no superin aquest llindar no seran contestades al Ple, no obstant això, es donarà resposta escrita als precs i/o preguntes formulats.

La intervenció

Tindrà un durada de tres minuts en l’apartat de precs i preguntes del Ple després que s’hagin tractat els assumptes resolutius del Ple i els o les participants rebran la resposta mitjançant la vídeo acta (quan existeixi). L’alcalde o alcaldessa podrà incloure un màxim de cinc intervencions en un mateix Ple ordinari, en estricte ordre de suports ciutadans rebuts. Les intervencions que no superin aquest llindar no seran contestades al Ple, no obstant això, es donarà resposta escrita als precs i/o preguntes formulats.