Millores en la xarxa metropolitana de sanejament
Edar

L’AMB ha aprovat una inversió de 186 milions d’euros per finançar actuacions a la xarxa de sanejament els propers 5 anys. El pressupost previst multiplica per 10 els recursos destinats en els últims 5 anys a millorar la qualitat de l’aigua depurada. Entre les actuacions prioritàries hi ha la construcció d’un nou col·lector al Morrot de Barcelona, i l’ampliació de la depuradora de Montcada i Reixac

Eloi Badia, vicepresident d’Ecologia de l’AMB, ha declarat que “amb aquest pla donem forma als nostres esforços per comptar amb una xarxa de sanejament d’aigües residuals de primer nivell; forma part del nostra compromís per garantir a la població el dret bàsic i universal a l’aigua neta i assequible”.

Garantir el dret a l’aigua neta a 6 milions de persones

La planificació inclou actuacions per garantir i millorar el funcionament de les 7 macrodepuradores i altres infraestructures de sanejament, com ara els col·lectors, amb què l’AMB dona servei a una gran part de la població i de les activitats econòmiques de l’àrea i la regió metropolitanes, que en el volum d’aigua tractat equivaldria a més de 6 milions d’habitants.

El finançament previst de 186 milions d’euros suposa un volum econòmic 10 vegades superior a les aportacions efectuades en els darrers 5 anys. En aquest sentit, el 2020 es destinaran més de 18 milions d’euros al capítol de reposició i millores, mentre que durant els anys següents (fins al 2024) l’aportació destinada a aquests dos conceptes serà de 19,7 milions d’euros de mitjana per any.

Pel que fa al capítol d’inversions, la dotació total prevista serà de 89 milions d’euros. Una part d’aquestes inversions ja estan incloses en la planificació hidrològica vigent a Catalunya (Pla de gestió i Programa de mesures del 2n cicle de la planificació de les conques internes 2016-2021).

Actuacions prioritàries

Alguns projectes inclosos en la planificació quinquennal tenen especial importància. És el cas del projecte constructiu del nou Col·lector de l’Avantport a la zona del Morrot, al port de Barcelona.

La instal·lació actual, construïda el 1913, presenta un estat estructural deficient, i suposa un risc per la possibilitat de trencaments o fuites d’aigües residuals. Per aquest motiu s’ha dut a terme un estudi de possibles alternatives, i es farà un projecte constructiu d’una nova conducció que presenti totes les garanties de seguretat ambiental.

Una altra actuació prioritària és l’ampliació de la depuradora metropolitana de Montcada i Reixac, per millorar la qualitat de l’aigua depurada que s’aboca al riu Besòs. Aquesta ampliació reduirà la quantitat de nitrogen i fòsfor de l’aigua depurada per l’EDAR, complint amb la legislació vigent.