Modificacions en el Cartipàs Municipal
Gemma Badia i Rosa Fernández.

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha signat el Decret que modifica les delegacions de l’Alcaldia i, conseqüentment, el Cartipàs Municipal. La reorganització del Govern municipal, que coincideix amb l’equador del mandat, té l’objectiu d’afrontar d’una manera més eficient els objectius del Pla d’Innovació i Reactivació i Econòmica. També donar un impuls al Programa d’Inversions d’Obres Municipal (PIOM) 2021-2023.

L’elevat volum d’inversió, la complexitat tècnica i la necessitat d’abordar amb celeritat els projectes derivats del PIOM han motivat la redistribució de les competències que fins ara es distribuïen en dos àmbits diferenciats: l’Àmbit de Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica, i l’Àmbit d’Espai Públic, Seguretat Ciutadana i Convivència.

Les competències relatives a obres i inversions passen a l’Àmbit d’Espai Públic, Seguretat Ciutadana i Convivència, presidit per la tercera tinenta d’alcaldessa Gemma Badia. El nou cartipàs estableix que assumirà la direcció, coordinació, inspecció i impuls de l’activitat municipal i serveis en les matèries següents:

 • Gestió de l’empresa municipal PRESEC.
 • Obres municipals ordinàries en totes les seves variants
 • Redacció i/o execució de projectes d’urbanització derivats de la gestió urbanística que l’Ajuntament no encomani directament a GTI.
 • Gestió del Programa d’inversions d’obres municipals, PIOM, en coordinació amb l’Oficina de Projectes Estratègics d’Alcaldia.
 • Execució i seguiment de les accions del PAES als equipaments municipals en coordinació amb l’àmbit de Territori, Medi ambient i Transició ecològica.
 • Manteniment de l’espai agrari, incloses les actuacions relatives a la xarxa de drenatge i manteniment de camins, en coordinació amb l’àmbit de

Territori, Medi ambient i Transició ecològica.

 • Manteniment de l’espai públic existent
 • Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals i equipaments.
 • Emissió dels informes necessaris relatius al planejament i gestió urbanística per a la seva tramitació des de l’Àmbit de Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica, així com per a tots els àmbits de l’Ajuntament, per raó de la matèria.
 • Disseny de les polítiques de residus en coordinació amb l’Àmbit de Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica.
 • Recollides selectives. Deixalleria municipal.
 • Autoritzacions, llicències i concessions d’activitats i instal·lacions a l’espai públic. Serveis de temporada a la platja i atraccions de fira.
 • Policia Municipa
 • Mobilitat i transport públic, inclosa l’emissió d’informes per a altres àmbits.
 • Protecció civil i prevenció i extinció d’incendis. Plans d’emergència sanitària. ADF.
 • Consum i protecció al consumidor.
 • Salut pública i protecció de la salut.
 • Cementiri i serveis funeraris.
 • Civisme i convivència.
 • Protecció dels animals.
 • Mercat no sedentari.

Amb aquesta reassignació, les competències que recauen en l’Àmbit de Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica, presidit per la segona tinenta d’alcaldessa Rosa M. Fernández són:

 • Gestió de l’empresa municipal GTI, SA. Amb els recursos propis de GTI, i només per a aquells projectes que li encomani específicament l’Ajuntament, l’empresa municipal podrà redactar i/o executar projectes i obres d’urbanització derivats de la gestió urbanística d’alguns sectors.
 • Gestió i tramitació dels expedients de planejament i gestió urbanística.
 • Representació de l’Ajuntament de Gavà en les entitats urbanístiques col·laboradores o l’Ajuntament tingui la consideració d’administració actuant.
 • Habitatge i coordinació d’actuacions derivades del Pla Local d’Habitatge de Gavà.
 • Programes d’educació, sensibilització i comunicació ambiental en coordinació amb l’Àmbit d’Acció Social, Ciutat Educadora i Cultura.
 • Medi ambient, programes de sostenibilitat municipal, PAES i sensibilització ambiental i de patrimoni natural.
 • Programes relacionats amb l’activitat agrícola.
 • Disseny de programes per a la transició energètica.

Adscripció de l’Oficina ODS-Innova a Alcaldia

El nou Cartipàs Municipal adscriu a l’Alcaldia l’Oficina ODS Innova atenent el caràcter estratègic de les accions d’aquest departament., Funcionalment, continuarà vinculada a l’Àmbit d’Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat, presidit pel primer tinent d’alcaldessa, Jordi Tort.

L’Oficina de Desenvolupament Sostenible, Innovació i Internacional, ODS Innova, coordina els projectes municipals que s’emmarquen en els Objectius de Desenvolupament Sostenible, uns projectes estratègics, transversals i dependents que, a mitjà i llarg termini, situaran Gavà al capdavant de les polítiques de sostenibilitat, innovació i internacionalització. També tindrà un paper rellevant en la implementació de les accions derivades del Pla d’Innovació i Reactivació Econòmica i en la definició del Pla d’acció de l’Agenda Urbana de Gavà.

Altres de les seves funcions són les de liderar i impulsar projectes ja consolidats a la ciutat i altres de recent creació que posen el focus en la innovació i l’economia circular:

 • Circular Data Driven Cities (CDDC), promogut pel consorci creat pels ajuntaments de Gavà i de Castelldefels i seleccionat per la Comissió Europea per formar part de la xarxa Intelligent Cities Challenge (ICC).
 • Projecte Gavius, finançat majoritàriament pel programa europeu Urban Innovative Actions (UIA), amb una inversió de 5,3 milions d’euros (4,2 procedents de finançament europeu). Aquest projecte multipartner, coliderat per Gavà amb l’Ajuntament de Mataró i altres socis de la quàdruple hèlix, té com a objectiu aplicar la intel·ligència artificial en la sol·licitud i gestió de les ajudes socials.
 • Gavà Circular, fruit de la col·laboració publicoprivada ambAigües de Barcelona i el Centre Tecnològic de l’Aigua, Cetaqua, per a la implantació de sistemes més eficients en el reaprofitament dels recursos. En consonància a aquest projecte, Gavà ha estat la primera ciutat espanyola a subscriure els principis Water Wise Cities, promoguts per la Internacional Water Association (IWA) per a un ús racional dels recursos hídrics.
 • Hub ECCUS, un espai d’intercanvi de coneixements i oportunitats de negoci que permetrà identificar projectes d’interès comú, reptes i possibilitats de finançament per al desplegament de projectes d’economia circular a nivell urbà. A més de l’Ajuntament de Gavà, en qui recau la secretària tècnica, també integren el Hub altres vuit municipis de l’Estat espanyol: Gijón, Las Rozas, Riba-roja de Túria, San Fernando, Sant Cugat, Sestao, Sevilla i Valladolid. També en forment part les entitats publicoprivades Aigües de Barcelona i CETAQUA, i els organismes privats TECH Friendly, Vodafone, Iberdrola, Celsa Group, Roca Group i EDP.
 • Projecció internacional de Gavà a través de la captació, oportunitats, finançament i noves inversions, tot vinculant el municipi a les agendes urbanes, els reptes globals i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
 • Coordinació de la participació en xarxes estratègiques i distintius, com la Red Innpulso, l’Airport Regions Council, o el distintiu Soc Smart, un reconeixement a l’aposta estratègica de Gavà per esdevenir una ciutat intel·ligent i millorar la vida de la ciutadania a través de l’aplicació de tecnologia avançada.