Nou Pla d'Absentisme Escolar
Badia ha destacat la importància d'abordar els problemes relacionats amb la salut mental

L’Ajuntament de Gavà ha presentat avui el nou Pla d’Absentisme a les direccions del centres educatius públics i concertats de la ciutat, que han hi ha participat activament en el procés de revisió.

Aquesta és la segona actualització del Pla Local d’Absentisme de Gavà, que data de l’any 2004. Des de llavors, s´han posat en marxa les Comissions Socials de Centre, la Comissió Tècnica Local i s´han articulat els mecanismes de comunicació i acció entre els professionals que hi intervenen.

En 2012, es va procedir a un primera revisió. El document presentat avui destaca per la seva mirada preventiva, abordant aquesta problemàtica més enllà de l’edat obligatòria d’escolarització i posant en valor la importància de la salut mental i altres problemàtiques existents. Ho fa des d’una vessant comunitària en què tots els agents implicats en l’educació a Gavà coparticipen a la lluita contra l’ absentisme escolar: centres educatius, serveis socials Departament d’Educació de l’Ajuntament i cossos de seguretat. També es fruit del consens del Departament d’Ensenyament i la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Actualment, les dades d’absentisme a Gavà son del 2’31%: un 2’08% en educació infantil; un 1’74% en Primària, i 3’14% en Secundària. Tot i no ser dades preocupants (comparativa Catalunya…). des de l’Ajuntament es vol persistir en la seva eradicació, així com en l’abandonament escolar prematur. Segons l’alcaldessa, Gemma Badia, “abordar aquesta problemàtica és un repte fonamental del nostre sistema educatiu per avançar en una educació inclusiva que garanteixi l’èxit educatiu de tot l’alumnat i per als riscos que suposa per a la inserció escolar, social i laboral”.

Badia ha afegit que “l’elaboració d’aquest pla ens ha permès definir cap a on hem d’anar. Per això s’han analitzat tant en els aspectes socioeconòmics com la incidència de la salut mental, que s’ha vist agreujada arran de la pandèmia, sobretot en l’etapa de l’adolescència, o el bullying”.

Els aspectes innovadors del Pla

L’actualització del Pla Local d’Absentisme de Gavà ha comptat amb la participació de les escoles públiques i concertades de la ciutat, incloent noves figures professionals com la Unitat d’Acompanyament i Orientació (UAO), els tècnics d’integració social (TIS) o la Promotora Escolar del Poble Gitano. La revisió ha respectat l’encaix necessari amb el Protocol d’Absentisme de la Generalitat.

Els continguts més innovadors

  • És un pla preventiu que actua sobre comportaments lleugers d’absentisme. A més, recolza la vinculació escolar i educativa de les franges d’edat no obligatòries per a l’ escolarització.
  • És fruit de grups de treball de tots els agents educatius implicats. Ha estat una feina coparticipada i coordinada.
  • Contempla la problemàtica de la Salut Mental.
  • Els percentatges i la nomenclatura en la tipologia d’ absentisme s’adeqüen millor de cara a la prevenció i seguiment exhaustiu.
  • Més agilitat e immediatesa en la recollida de dades i actuacions posteriors.
  • Millora en el circuit de comunicació entre centre escolar, Comissió Tècnica Local e Inspecció Educativa
  • Incorporació de noves figures educatives
  • S’inclou la tramitació electrònica dels expedients
  • Tot i tenir en compte l’ autonomia del centre escolar, el nou Pla orienta en la reincorporació de l’alumne/a absentista.