Nova convocatòria de l’ajut per a gent gran amb fills adults aturats

L’Ajuntament de Gavà reedita l’ajut per a les persones de més de 65 anys que amb les seves pensions complementen els pocs o nuls recursos dels seus fills o filles adultes que porten 1 any o més a l’atur de forma continuada. Es tracta de la prestació “Jubilació 365”, de 365 euros anuals que permetran, segons ja va explicar en el seu l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, “oferir un suport per sufragar les despeses que aquestes persones considerin prioritàries sense comprometre la pensió”.

Sánchez ha dit que “la iniciativa respon a la sensibilitat de donar una resposta a les moltes famílies que s’han vist colpejades perla crisi. Molts han perdut la feina i vosaltres sense que ningú us ho demanés, com un gest de responsabilitat intergeneracional els heu ajudat”

Per demanar la prestació caldrà que emplenin la sol·licitud mitjançant instància, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i adjuntar la documentació següent: Fotocopia del DNI de tots els membres de les dues unitats familiars, Informe de vida laboral del fill o filla en situació d’atur, el Certificat o document de l’Oficina de Treball de la Generalitat on consti, si s’ha percebut subsidi d’atur i el seu import l’any 2016. Les persones que percebin Renda Mínima d’Inserció o equivalent, aportaran l’autorització a l’Ajuntament per obtenir el certificat i el seu import l’any 2015 i 2016. També la documentació d’altres ingressos, si és el cas, l’autorització de l’Ajuntament per consultar a l’Agència Tributària la seva Declaració de Renda i per consultar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social sobre els membres de les unitats familiars i el compte bancari per fer la transferència de l’ajuda un cop aprovada.

S’estableixen uns llindars màxims de renda de la unitat familiar de la persona gran. Les sol·licituds es poden durant tot l’any, si bé queda condicionada a la disponibilitat de la partida pressupostària corresponent.