nova Ordenança de Circulació
La nova Ordenança de Circulació garanteix l'accés en bicicleta al medi natural, garantint la seva preservació

La nova Ordenança de Circulació referma la plena compatibilitat de l’ús de la bicicleta als espais naturals amb la preservació de l’entorn i la resta d’activitats i usos. El govern municipal ha avaluat les al·legacions rebudes en el període d’informació pública, i ha decidit clarificar el redactat que apareixia a la versió inicial per reflectir de la millor manera aquest esperit favorable tant al pas de bicicletes com a la cura per la natura.

En aquest sentit, es permetrà la circulació de bicicletes als espais d’interès natural, terrenys forestals, agrícoles i urbanitzables delimitats. En el cas del parc del Garraf, ja es compta amb prop de 50 quilòmetres de camins que de manera habitual la ciutadania utilitza per anar en bicicleta. Aquest conjunt de pistes, camins i senders seran aprovats per decret i s’hi haurà de circular amb un límit de velocitat de 20 quilòmetres per hora.

Per tal de protegir i preservar l’entorn natural, quedarà prohibida la circulació de bicicletes fora de les pistes i camins o en senders no delimitats. També el pas per tallafocs, llit sec de rius i torrents, sota les línies elèctriques i per vies de desembosc (de terra i de circulació temporal exclusivament construïdes per al transport d’aprofitaments forestals). A banda de garantir la preservació del medi físic i la biodiversitat, la nova ordenança establirà una ordenació de la xarxa viària i dels recorreguts d’activitats en bicicleta, i evitarà la creació de senders alternatius. A més, es conciliarà el pas de la bicicleta amb la circulació dels propietaris de les finques on transcorren els itineraris i es prioritzarà el pas dels vianants.

En relació amb els espais naturals, el que sí que es prohibeix és la circulació de vehicles a motor (inclosos els quads), ciclomotors i VMP, llevat dels camins asfaltats. Sí que hi podrà accedir el veïnat per entrar a les seves finques, els vehicles d’ús agrícola i els serveis públics.

El nou text també posa en clar la presència de les autocaravanes a l’espai públic de Gavà. Es permetrà l’estacionament d’aquest tipus de vehicles de fins a 3.500 kg sempre que no es realitzi amb vocació de pernoctació o permanència, llevat dels espais especialment autoritzats per decret, si escau.

Així, les autocaravanes i assimilats podran efectuar les maniobres de parada i estacionament en les mateixes condicions i amb les mateixes limitacions que qualsevol altre vehicle, prohibint-se expressament l’adopció de qualsevol comportament susceptible de ser catalogat com pernocta o amb vocació de permanència en el viari urbà. Es tracta d’evitar una sobre utilització que pugui tenir efectes negatius en la fluïdesa i seguretat del trànsit, en l’ús dels carrers per als vianants, en l’equitativa distribució dels aparcaments i en l’organització dels serveis públics, que són els interessos públics que es pretenen preservar.

Pel que fa als vehicles d’aquest tipus de més de 3.500 kg, no podran estacionar al nucli urbà i només ho podran fer en espais expressament autoritzats, aparcaments habilitats o a la zona industrial. A banda d’aquesta regulació general, es preveu la concessió de permisos excepcionals en cas de fires, festes populars o esdeveniments especials.

El redactat final no incorpora canvis respecte a la resta de mesures establertes inicialment, entre elles la prohibició que els patinets circulin per carrers de vianants, per l’Illa, per la Rambla i per les voreres, i l’obligatorietat de tenir 14 anys o més i portar casc per conduir-los.

Coincidint amb l’aplicació de la nova ordenança s’obrirà una campanya informativa prèvia a la imposició de sancions perquè la ciutadania conegui i sigui partícip del compliment de les normes de circulació. L’Ordenança Municipal de Circulació passarà a aprovació definitiva del Plenari demà dijous 30 de març, i un cop fets els darrers tràmits administratius (notificació a la Subdelegació del Govern a Barcelona i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat), entrarà en vigor en data 1 de maig.