Oberta la preinscripció de batxillerat
Institut El Calamot de Gavà

Avui ha arrencat la preinscripció als ensenyaments de batxillerat, que es podrà dur a terme entre avui i el 25 d’abril. La preinscripció és telemàtica i es podrà fer dins d’aquestes dates durant les 24 hores del dia i des de qualsevol dispositiu electrònic, ja sigui un ordinador o un telèfon mòbil. La matriculació per a l’alumnat amb plaça assignada es durà a terme entre el 21 de juny i l’1 de juliol, ambdós inclosos.

El batxillerat és l’etapa educativa postobligatòria que prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant de formació professional com universitaris, i per a l’accés al món laboral. Es pot escollir entre quatre modalitats de batxillerat: batxillerat artístic (via d’arts plàstiques, imatge i disseny, i via de música i arts escèniques); batxillerat científic i tecnològic; batxillerat general (que es va posar en marxa el curs 2022-2023), i batxillerat humanístic i social.

Procés de preinscripció: Adscripció i criteris

Les sol·licituds de preinscripció s’ordenen atenent a diversos aspectes: d’una banda, tenen preferència les sol·licituds en què hi ha una relació d’adscripció entre el centre de procedència i el centre triat, i de l’altra, la suma de puntuació dels criteris prioritaris i, si hi ha empat, dels criteris complementaris.

Així, l’alumnat que vulgui estudiar en un centre de batxillerat adscrit, té prioritat en l’assignació de places per davant dels que provinguin d’altres centres no adscrits, amb independència de la puntuació obtinguda per la resta de criteris. Pel que fa als criteris prioritaris, són els següents:

  1. Quan el jove que opta a la plaça té germans o germanes que ja estudien al mateix centre educatiu. Se sumen 50 punts.
  2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola.
  3. Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc se sumen 30 punts.
  4. Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, 20 punts.
  5. A la ciutat de Barcelona, quan el domicili està situat en el mateix districte municipal que el centre escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa del centre, se sumen 15 punts.
  6. Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s’ha triat en primer lloc, 10 punts.
  7. Si el pare, la mare o tutor/a legal percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts.
  8. Expedient acadèmic. Se suma la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés a batxillerat.

Després, s’estableixen criteris complementaris, com ara família nombrosa, monoparental o amb pare/mare/tutor que treballi al centre. Més informació a https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/