oposicio presenten una resolucio sobre la regulacio de la segona activitat de la policia municipal

Els grups municipals Ciutadans Partido de la Ciudadanía, Esquerra Repúblicana de Catalunya, Gavà Sí Se Puede, Partido Popular de Catalunya i el regidor de Convergència i Unió, Antoni Rafanell, van presentar a la darrera sessió plenària una proposta de resolució per l’elaboració d’un reglament de segona activitat de la Policia Municipal.

Els partits demanen com a primer pas, la creació d’una comissió que elaborarà i presentarà al Ple un document en el termini de dos mesos després de la seva constitució. En aquest punt es va afegir l’esmena del govern municipal per presentar un document definitiu a l’aprovació del Ple un cop s’hagi arribat a un acord ampli per la seva aprovació i que el document que es presenti estigui avalat per l’informe jurídic i econòmic de la Secretari i la Intervenció de l’Ajuntament.

La comissió estarà formada presidida per la tinenta d’alcalde Rosa Fernández i comptarà amb un representat de cada grup municipal i un representant de cada sindicat policial: UGT, SFP, CCOO i SPPMCat, a més de l’inspector en –cap i el president de l’Associació per a la Integració de Policies Locals.

El segon lloc s’estudiarà la possibilitat de que el personal de la Policia Miunicipal, que amb anterioritat a l’entrada en vigor del nou reglament, hagi estat declarat en incapacitat permanent total o absoluta, pugui sol·licitar el reingrés al servei actiu i simultàniament el passi a segona activitat o lloc adaptat.

Finalment el document de partida serà la proposta elaborada conjuntament per les seccions locals dels sindicats UGT, CCOO, SFP i SPPM-CAT. A més es demana que, donat que els agents segueixen sent policies locals i poden prestar el seus serveis de prevenció i atenció al ciutadà, aprofitant la seva experiència en les tasques policials, que la Comissió tingui present especialment el punt 6 de l’article 5 del document de partida on diu que “La Comissió Tècnica de la situació de Segona Activitat revisarà, anualment, el catàleg de llocs de treball i podrà plantejar modificacions al mateix que hauran de ser aprovades per l’Ajuntament”.