Pla per intensificar la neteja viària a Gavà

L’Ajuntament ha posat en marxa el Pla intensiu de neteja viària amb l’objectiu de “reforçar el servei a tots els barris de la ciutat”. Les noves actuacions complementen les accions de neteja que es fan habitualment amb l’objectiu de “donar resposta a les necessitats de la ciutat i tenir uns carrers cada cop més nets, amables i sostenibles.

El nou dispositiu incideix en aquells aspectes on els treballs manuals del dia a dia no arriben. Segons l’alcaldessa, Gemma Badia, “es tracta de fer una neteja intensiva, actuant en un mateix sector de la ciutat cada 15 dies. Prèviament a la intervenció, es fa una inspecció dels punts on hi ha més brutícia. A la tarda, comença la neteja amb bufador i escombradora mecànica i ja a la nit i matinada s’intervé amb aigua a pressió. Aquesta aigua procedeix del freàtic, en cap cas incrementem el consum d’aigua potable, cosa molt necessària en aquest període de sequera”

Periodicitat dels treballs

La intensificació de la neteja viària es farà cada 15 dies, de dilluns a divendres i dissabtes alterns, en horari de tarda i nit, mitjançant dues actuacions en concret:

 • Escombrat mixt: escombradora mecànica i un operari amb bufador. L’horari de treball serà de les 15.00 a les 21.00 hores
 • Neteja amb aigua a pressió: es realitzarà amb aigua del freàtic o reciclada. Serà en horari nocturn, de 22.00 a 4.00 hores i es treballarà de manera que lesmolèsties per la ciutadania siguin les mínimes possibles.

El pla contempla actuar en tot l’espai públic, distribuïts en 14 sectors. En aquelles zones de major densitat de població o amb gran concentració d’activitat comercial i de vianants la freqüència és quinzenal. Pel que fa a aquelles zones residencials o de menor densitat d’habitatges les actuacions es faran en funció de les necessitats.

Accions per mantenir l’espai públic net

El Pla es complementa amb accions per fomentar el civisme i la tinença responsable d’animals de companyia. Es tracta d’iniciatives encaminades a conscienciar la ciutadania sobre la importància de mantenir net l’espai públic.

Segons l’alcaldessa, “netejar sense que es corregeixin algunes actituds no és la solució, cal que les persones siguin responsables dels seus animals de companyia i del seu ús de la via pública. Gavà no estarà més neta per netejar més, sinó per embrutar-la menys i això demana la col·laboració ciutadana”.

Es contemplen accions específiques adreçades als propietaris de gossos sobre la necessitat de recollir els excrements i netejar els orins. Per facilitar-ho, les agents cíviques repartiran “pimpimplores” per poder llençar aigua a les miccions i bosses per recollir les defecacions i la Policia Municipal intensificarà la vigilància.

Ordenança municipal sobre la gestió de residus

La norma regula totes les conductes i activitats dirigides a laprevenció, la recollida i el transport dels residus domèstics generats a les llars, comerços i serveis municipals. També estableix les condicions en les quals l’Ajuntament ha de prestar els serveis de recollida de residus i com els ciutadans i ciutadanes han d’utilitzar de forma correcta els mateixos.

Per atraure l’atenció dels veïns i veïnes es posaran als contenidors uns adhesius en vermell amb el lema “Això no està bé” per apel·lar a la responsabilitat conjunta i eradicar els abocaments innecessaris als carrers del municipi. Deixar les bosses d’escombraries fora dels contenidors i dipositar materials voluminosos, com ara mobles, en llocs no adequats són algunes de les incidències més habituals. La iniciativa vol conscienciar tothom i acabar amb aquestes conductes incíviques.

Règim sancionador

Les Infraccions lleus poden comportar sancions de fins a 750 euros
 • Dipositar els residus sense separar-los per fraccions o en contenidors de
 • recollida diferents als identificats per a cada fracció de residus.
 • Col·locar els contenidors o cubells col·lectius o individuals a la via
 • pública per la seva recollida en llocs diferents als establerts per
 • l’Ajuntament.
 • Incomplir els horaris de col·locació dels contenidors o cubells a la via
 • pública on està implementat el sistema porta a porta.
 • Lliurar o abandonar residus a la via pública o en llocs diferents dels
 • especificats per l’Ajuntament
 • Utilitzar els contenidors o cubells per a fins diferents dels que preveu
 • l’ordenança.
 • Incompliment de les obligacions de separació en origen.
 • Infraccions greus: sancions a partir de 1.500 euros
Les infraccions greus sancions poden comportar sancions de fins a 1500 euros
 • Abocament del contingut de contenidors o cubells sobre la vorera, en
 • papereres, i l’abocament incontrolat de qualsevol tipus de residu sense
 • que s’hagi posat en perill greu la salut de les persones o produït dany o
 • deteriorament greu pel al medi ambient.
 • Obstrucció a les activitats de vigilància, inspecció i control de
 • l’Ajuntament, així com l’incompliment de les obligacions de col·laboració
 • que preveu l’ordenança.
 • Lliurament, venda o cessió de residus municipals a persones físiques o
 • jurídiques no autoritzades.
 • Reincidència en faltes lleus.
Les infraccions greus sancions poden comportar sancions de fins 3500 euros
 • Abocament incontrolat de qualsevol mena de residus municipals quan
 • s’hagi posat en perill greu la salut de les persones o s’hagi produït un
 • dany o deteriorament greu per al medi ambient.
 • Impediment de l’ús el servei de recollida per altres persones amb dret a
 • la seva utilització.
 • Qualsevol de les conductes especificades com a greus i que comportin
 • alteracions de la convivència afectant de manera greu, immediata i
 • directa a la tranquil·litat o l’exercici dels drets legítims d’altres persones.
 • Reincidència en la comissió d’infraccions greus