El Ple es compromet a lluitar contra el frau
Foto d'arxiu

El Ple de l’Ajuntament de Gavà ha subscrit per unanimitat una declaració institucional on s’adquireix el compromís de “lluitar contra el frau” i a favor de “la millora de la qualitat democràtica i la gestió pública dirigida a la ciutadania, permetent una major transparència, control, informació i participació ciutadana”.

El text assumeix “promoure dins de l’organització una cultura que exerceixi un efecte dissuasiu que mitigui tota activitat fraudulenta i que faciliti la seva prevenció i detecció, promovent el desenvolupament de procediments efectius perquè facilitin la investigació del frau i dels delictes relacionats amb el mateix i que permetin garantir que aquests casos s’aborden de forma adequada, en el moment precís i amb les mesures oportunes correctores i de persecució. Per això, adoptarà totes les mesures de formació i informació siguin necessàries perquè tots els membres del personal de la seva organització assumeixin també aquest compromís” .

La declaració expressa que “es denunciaran aquelles irregularitats o sospites de frau que poguessin detectar-se, a través dels canals interns de notificació, en col·laboració amb l’Agència Catalana Antifrau i respecte al principi de confidencialitat” i s’adoptarà “una política de tolerància zero amb el frau, establint un sistema de control intern dissenyat per prevenir i detectar, en la mesura del possible, qualsevol actuació fraudulenta i, si s’escau, esmenar-ne les conseqüències, assumint per això els principis d’integritat, imparcialitat i honestedat en l’exercici de les seves funcions”.

Així mateix, “s’establiran els mecanismes corresponents per tal que els empleats públics de l’Ajuntament de Gavà comparteixin aquest compromís assumint els deures establerts a l’article 52 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic”.