Ple ordenances Gavà 2017

L’Ajuntament de Gavà congelarà l’Impost de Béns Immobles (IBI) i la pràctica totalitat dels impostos i taxes municipals, tal com es desprèn de la modificació d’ordenances fiscals aprovada a la sessió plenària extraordinària celebrada ahir a la tarda. També es mantenen els imports d’altres dels impostos més generalitzats: Impost de Vehicles, IAE i ICIO. Van votar-hi a favor els grups de l’equip de govern , PSC i CiU; Ciutadans va donar el seu vot favorable a totes les taxes i impostos, a excepció de l’Impost sobre l’Increment de Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana; ERC i PP es van abstenir i GSSP va alternar entre l’abstenció i el vot en contra. 

El tinent d’alcalde de l’Àmbit de Nova Governança i Economia, Jordi Tort va explicar la proposta d’ordenances per a l’any 2018. Va assegurar que la congelació de la gran majoria d’impostos i taxes municipals respon “bàsicament a la bona gestió de les finances de l’Ajuntament i a la petita recuperació econòmica que estem tenint”. Una situació que, segons Tort, “ens permet incrementar la despesa per fer front a noves necessitats i serveis, sense necessitat d’apujar els impostos de la ciutadania”. Respecte a l’Impost de Béns Immobles (IBI) va assegurar que “estem pendents de l’actualització del 3% dels valors cadastrals. En el cas que aquesta aprovació es confirmi tindrem fins el 31 de març per rebaixar el tipus un 3% i així adequar la congelació de manera idèntica al que vam fer l’any passat”. Respecte a l’Impost de Plusvàlua va informar que la gestió de l’Ajuntament s’adapta a les recents sentències del Tribunal Constitucional: “Aquells ciutadans que considerin que no hi ha hagut cap guany al vendre el seu habitatge, de moment, es suspèn el cobrament d’aquesta plusvàlua fins a que es resolgui la legislació que completa aquest tribut”.

La portaveu del Partit Popular, Mónica Parés, va anunciar l’abstenció del seu grup polític perquè les ordenances de 2017,“tornen a frenar la necessitat de disminuir la pressió fiscal sobre els veïns i veïnes de Gavà. Des del PP sempre hem defensar la baixada d’impostos quan el context econòmic ho permetés, per això haguessin desitjant la baixada d’impostos en aquests moments”. Parés considera positiva la congelació tècnica de l’IBI pendent de l’increment del 3 % del tipus cadastral “però no ens quedem aquí perquè l’IBI pot reduir-se  encara més i esperem que això ho facin abans d’acabar el seu mandat”.

GSSP va ser l’únic grup que va presentar esmenes, però cap d’elles es va acceptar el que va determinar el vot de la formació política. El portaveu de GSSP, Miguel Herrera, en el seu torn de posicionament de vot va explicar que les esmenes a les taxes i impostos que havien presentat  “beneficiarien a tota la població i especialment als col·lectius socials amb menys ingressos i majors necessitats”. Les esmenes afectaven especialment a l’IBI i anaven en el sentit “d’una reducció dels tipus impositius i noves bonificacions”. Segons Herrera  la situació de la tresoreria municipal “amb un romanent de més de 5 milions d’euros” possibiliten aquestes mesures.

Albert Massana, portaveu d’ERC, va explicar el vot d’abstenció del seu grup perquè “aquest projecte presentat no preveu incrementar cap pressió sobre la ciutadania. Veiem bé que s’hagin actualitzat les taxes per ajustar-les als costos dels serveis i que es vagi cap una fiscalitat més ambiental i de mobilitat sostenible”. Massana va tornar a insistir en demanar “la tarifació social, sempre que es pugui, influir la variable de la renda, creiem que seria un pas cap una societat més justa”. Mentre feia l’argumentació , el regidor Andreu Pérez Lorite i la regidora Marta Jiménez ensenyaven uns cartells on reclamaven la llibertat per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart

Ciutadans l’any passat va votar a favor de les ordenances i enguany, a excepció del Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de naturalesa Urbana que va votar en contra, va seguir aquesta línia de votar afirmativament. El portaveu de Ciutadans, Miguel Ángel Ibáñez, va argumentar que: “Entenem que aquestes ordenances que ens presenten tenen com a línia general no augmentar la pressió fiscal. Des d’aquest punt de vista creiem que això és bo i raonable” i va afegir que “ens agradaria que l’Ibi es poder rebaixar però tenint en compte també el nivell de deute de l’Ajuntament creiem que s’ha de ser una mica prudents i mantenir un equilibri entre una cosa i una altre”.

Les ordenances

Per garantir la congelació de l’IBI, un cop en compliment de la normativa s’actualitzin els valors cadastrals en un 3%, l’Ajuntament rebaixarà els tipus en la mateixa proporció per tal de garantir que no hi ha alteracions en el rebut.

Cal destacar que en l’IBI s’amplien els mecanismes d’ajudes a diferents persones i col·lectius. Així, quan per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per gaudir de més d’una bonificació, aquestes aniran reduint la quota resultant de manera consecutiva, cosa que farà que es pugui arribar a bonificar el cent per cent de la quota líquida de l’import.

D’altra banda, es mantenen les diferents bonificacions d’aquest impost:


– Persones en atur de llarga durada: subvenció del 50% en la quota a famílies amb un determinat nivell de renda, independentment del valor cadastral de l’habitatge habitual.


– Persones majors de 65 anys i famílies monoparentals: reducció del 50% de la quota si no se superen uns determinats llindars de renda.

Als efectes de la determinació del percentatge de bonificació corresponent, per cada fill/a amb discapacitat s’aplicarà un tram immediatament superior del llindar de renda.

Com en anys anteriors, les famílies nombroses també poden acollir-se a la bonificació de l’IBI, un ajut que oscil·la entre el 50% i el 90% de la quota, depenent del nombre de fills i amb un import límit de 1.000 euros. En aquest supòsit es bonificarà el percentatge de propietat de la finca que consti a nom dels membres de la família nombrosa.

També es mantenen les bonificacions als titulars de noves construccions (50%) i obres de rehabilitació integral (90%) durant el termini en què es realitzin les obres amb el límit de 3 anys, dins els termes que regula la Llei.

Plusvàlues

En el cas de la plusvàlua (IIVTNU) les tarifes en mantenen si bé l’actualització cadastral farà que pugin un 3%. L’Ajuntament adaptarà la gestió de l’impost a la recent sentència del Tribunal Constitucional en tant no s’aprovi una nova legislació sobre aquest tribut. Es mantenen els llindars dels valors cadastrals mínims per a l’aplicació dels percentatges de bonificació següents: Valor cadastral inferior a 26.992,68 euros (95%), Valor cadastral de 26.992,68 a 53.868,00 euros (60%) i Valor cadastral superior a 53.868,00 euros (20%).

Com a novetat, per acollir-se a les bonificacions ja no serà necessari estar empadronat un mínim de dos anys a l’habitatge objecte de la transmissió. A més, s’entendrà que l’habitatge no perdrà el caràcter d’habitual a efectes de la bonificació quan la baixa en el padró estigui motivada per problemes de salut suficientment acreditats.

Bonificacions fiscals, mediambientals i socials

L’Ajuntament vol incentivar el compromís de la ciutadania amb el medi ambient i per això atorga tot un seguit de bonificacions encaminades a fer de Gavà una ciutat més sostenible. Així mateix, manté la línia d’ajut vers els col·lectius més desfavorits consolidant així les seves polítiques socials.

Les ordenances fiscals de 2018 recullen ajuts per promoure l’ús de vehicles no contaminants, tal com es va iniciar l’any passat. Aquest és el cas de l’exempció de pagament de les taxes d’utilització privativa de la via publica i d’ocupació de terrenys d’ús públic si és per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i a gas, o per a la reserva de places d’estacionament per aquest tipus de vehicles.

A més, els vehicles amb distintiu “zero emissions” estaran exempts del pagament de les dues primeres hores d’estacionament a la zona blava, i aquells identificats amb el distintiu “eco” tindran una bonificació del 50% durant la primera hora d’estacionament. Pel que fa a l’Impost de Vehicles, que no es modifica, es manté la bonificació del 75% per a vehicles ecològics i la subvenció del 75% per als que utilitzant gas liquat del petroli.

Les taxes de recollida, transport i gestió d’Escombraries i altres residus també queden congelades i es mantenen les subvencions. Així, els majors de 65 anys tenen una subvenció del 100% de la quota fins a determinat nivell de renda.
Els comerços que facin una autogestió orgànica i auto-recollida comercial tenen una reducció del 20% de l’impost. I els locals que formin part d’un edifici d’ús residencial i no desenvolupin activitat econòmica, no han de tributar aquesta taxa. D’altra banda, es manté la reducció de la tarifa per habitatges turístics.

La subvenció de l’ICIO destinada a particulars no es modifica. Així se subvenciona el 100% de la quota per la realització d’obres de restitució, d’adaptació i millora de guals i de voreres a la via pública. I se subvenciona el 90% de la quota si l’obra fa referència a estalvi energètic, millores d’aïllament tèrmic exigible en les cobertes o façanes d’edificis, i adaptació per a persones amb discapacitat.
Així mateix, els treballs d’instal·lacions destinades a l’aprofitament de les aigües de pluja i la seva reutilització per a la neteja o el rec, tindran una subvenció del 90%.

Una altra de les novetats fa referència a la taxa d’expedició de documents, que incorpora una subvenció del 100% de la tarifa per informes sobre violència masclista, certificats de persones amb risc d’exclusió i drets d’examen per persones en atur.

Actualització de tarifes


Les ordenances fiscals de 2018 inclouen l’actualització de diferents tarifes dels serveis de Serveis de Cementiris (inhumacions i exhumacions) per adaptar les tarifes a d’altres municipis de l’entorn, tot i que la quota de manteniment (nínxols) es manté. També s’actualitzen les tarifes de la Zona Blava, amb un augment de 5 cèntims per hora per dotar les noves inversions de millora del servei .

Així mateix, es crea una nova tarifa en la taxa d’utilització privativa de l’Espai Públic per a instal·lacions de firaires en períodes de Festa Major o esdeveniments similars.

Altres tarifes que es mantenen

A banda del que ja s’ha esmentat, els impostos o taxes que queden congelades són: Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 
Retirada de vehicles, 
Entrada de Vehicles, IAE, que inclou bonificacions a Cooperatives (90%), inici d’activitat professional (fins als 50%) i creació d’ocupació (entre el 10 i 40%), Taxa Escombraries, Plaques, Sondatges i Rases, Taxa urbanística (amb les mateixes bonificacions i subvencions que l’ICIO), Publicitat i Matrimonis Civils.