Parc metropolità del Calamot
Parc Metropolità del Calamot

L’AMB torna a fer les tasques de manteniment en els parcs i platges metropolitans que es van aturar quan va començar la primera fase de l’estat d’alarma.

Pel que fa als parcs metropolitans, entre ells el parc del Calamot de Gavà son:

  • Neteja global, buidat de papereres i neteja de paviments i cobertes herbàcies
  • Inspecció regular dels parcs amb detecció i resolució de possibles incidències, com la retirada d’elements de risc i l’abalisament d’elements, si escau
  • Reducció a mínims de regs automàtics i assegurar el reg manual a l’arbrat de nova plantació
  • Seguiment i resolució d’incidències urgents que afectin l’enllumenat o fuites d’aigua
  • Tasques ordinàries mínimes, com ara sega de gespes i prats o volteig de sorrals per evitar-ne la degradació i possible contaminació

platja-251115

Pel que fa a les platges metropolitanes aquestes seran les tasques:

  • Neteja manual: recollida d’animals morts i residus perillosos
  • Feines ordinàries de manteniment d’equipaments i mobiliari
  • Inspecció regular per a la detecció de possibles incidències i resolució de les que suposin riscos
  • Buidat puntual de papereres semisoterrades en cas que els sensors marquin que estan gairebé plenes
  • Gestió relacionada amb els temporals, com ara manteniment de pluvials i rieres