pleno octubre web

pleno octubre web

L’Ajuntament congela l’IBI i la pràctica totalitat d’impostos i taxes per a 2017

El Ple ha aprovat inicialment la modificació de les ordenances fiscals que incrementa el conjunt d’ajuts i bonificacions de caràcter social i mediambiental i crea una nova taxa d’inscripció de gossos

El Ple municipal va aprovar a la sessió plenària d’octubre celebrada ahir a la tarda les taxes i impostos que entraran en vigor l’any vinent. Van votar-hi a favor els dos grups de l’equip de govern, PSC i CiU, C’S i ERC; el PP es va abstenir i GSSP també es va abstenir en la votació de totes les ordenances, a excepció de la taxa del cementiri municipal que va votar en contra.

 

El tinent d’alcalde de l’Àmbit de Nova Governança i Economia, Jordi Tort va explicar la proposta d’ordenances per a l’any 2017 una per una. A més de l’IBI, es congelen l’Impost de Vehicles, l’IAE, l’ICIO, la taxa d’escombraries i de sanejament, així com les de guals, retirada de vehicles, zona blava, publicitat i matrimonis civils. Tort també va comentar la creació de la taxa d’inscripció de gossos en la qual es recull una aportació del grup municipal GSSP.

 

La portaveu del Partit Popular, Mónica Parés, va anunciar l’abstenció del seu grup polític “perquè valorem la congelació tècnica que es farà de l’IBI” . Va explicar el canvi de posicionament de l’any passat a aquest dient: “L’any passat van votar en contra perquè enteníem que s’havia de baixar la pressió fiscal als nostres veïns i veïnes. En aquella ocasió no ser possible però ara sembla que tots estem d’acord en què la recuperació econòmica comença a ser un fet i caldrà recompensar els veïns i veïnes dels sacrificis fets durant tots aquets anys”.

 

El portaveu de GSSP, Miguel Herrera, va anunciar que s’abstindrien  “pel canvi de rumb que s’ha donat”. Herrera va especificar que “votem en contra de la taxa del cementeri perquè ha augmentat i això acabarà repercutint sobre la ciutadania, però reconeixem el primer pas en la bona direcció que el govern municipal ha donat”. El portaveu del grup municipal de GSSP va destacar la congelació dels impostos “que més afecten els nostres veïns i veïnes”.

 

Albert Massana, portaveu d’ERC, va explicar el vot a favor del seu grup perquè es tracta  “d’un projecte que no preveu incrementar la pressió fiscal al ciutadà” i va destacar la congelació de l’IBI “que era una de les nostres prioritats” i que s’hagin donat “passes molt importants per avançar cap a una fiscalitat més ambiental i mobilitat sostenible com és el cas de la zona blava i de l’aprofitament de la via pública i d’equipaments municipals” . Massana espera que ara es vagi fins “una tarifació social de cara a l’any 2018”.

 

El portaveu de Ciutadans, Miguel Ángel Ibáñez, va anunciar que “per primer cop votarem a favor d’aquests ordenances fiscals perquè creiem que s’adeqüen a la necessitat real de Gavà”. Ibáñez va destacar especialment la congelació del IBI “que demanàven. Aquest any, la tenim i hi ha el compromís, que si hi ha una revisió cadastral  a l’alça del  3%,   la quota liquida serà la mateixa”.

 

El tinent d’alcalde, Jordi Tort, va agrair el tó de tots els portaveus que segons ell, es deu “al procés que hem fet per l’aprovació d’aquestes  ordenances, han estat positives les reunions que hem mantingut, Això diu molt del tarannà d’aquest govern quant a intentar acordar i dialogar i incorporar modificacions que s’han proposat”.


L’alcaldessa, Raquel Sánchez també va remarcar aquest tó de les intervencions dels portaveus dels grups municipals i va agrair “les esmenes i aportacions que s’han fet gairebé per la majoria de grups de l’oposició, que han reconegut l’esforç de diàleg que s’ha fet per part del govern municipal”. Sánchez va destacar que l’aprovació de les ordenances “és un moment important, perquè estem parlant de la política fiscal de la nostra ciutat. Una política que intentem, entre tots, que sigui el més redistributiva possible incorporant sobre la sensibilització social que estic segura tots compartim”.

 

Les ordenances

Les ordenances fiscals 2017 mantenen la reducció del tipus de l’IBI aprovada l’any passat i que situa el tipus residencial en el 0,683%. Així, els habitatges majoritaris a Gavà, els de 70 a 100 metres quadrats, continuaran abonant un import mig de 330 euros.


Cal remarcar que en l’IBI s’amplien els mecanismes d’ajudes a diferents persones i col·lectius. Així, es milloren les condicions per a les persones en atur de llarga durada: tota persona que porti 24 mesos en atur tindrà dret a una subvenció del 50% en la quota de l’IBI per aquelles famílies amb un determinat nivell de renda, independentment de quin sigui el valor cadastral del seu habitatge habitual (fins ara hi havia un límit de 50.000 euros de valor cadastral). Amb aquesta mesura seran més les persones amb dificultats econòmiques que es veuran afavorides per aquests ajuts.

 

Amb el mateix criteri, s’amplia el llindar de renda per a majors de 65 anys, famílies monoparentals i també persones aturades de llarga durada.

 

D’altra banda, com en anys anteriors, les famílies nombroses també poden acollir-se a la  bonificació de la quota íntegra de l’IBI, un ajut que oscil·la entre el 50% i el 90% de la quota, depenent del número de fills, amb un import límit de 1.000 euros.

 

Finalment, en l’IBI es mantenen les bonificacions als titulars de noves construccions (50%) i obres de rehabilitació integral (90%) durant el termini en que es realitzin les obres amb el límit de 3 anys, dins els termes que regula la Llei.

 

Més ajuts i bonificacions

En paral·lel al criteri bàsic de congelació de taxes i manteniment de la pressió fiscal, el govern municipal ha traslladat a les noves ordenances fiscals la intenció d’ampliar els ajuts i bonificacions de caràcter social i també mediambiental i per afavorir l’activitat econòmica.

 

En el cas la Plusvàlua (IIVTNU, on la tarifa es congela), i amb el criteri que puguin accedir més beneficiaris als ajuts, s’incrementa un 10% el llindar dels valors cadastrals mínims, amb els percentatges de bonificacions següents:

 

Valor cadastral inferior a 26.992,68 euros

95%

Valor cadastral de 26.992,68 a 53.868,00 euros

60%

Valor cadastral superior a 53.868,00 euros

20%

 

Les ordenances fiscals de 2017 també recullen nous ajuts per promoure l’ús de vehicles no contaminants. Aquest és el cas de l’exempció de pagament de les taxes d’utilització privativa de la via pública i d’ocupació de terrenys d’ús públic si és per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i a gas, o per a la reserva de places d’estacionaments per a aquest tipus de vehicles.

 

Quant a la zona blava, els vehicles amb distintiu “zero emissions” estaran exempts del pagament de les dues primeres hores d’estacionaments, i aquells identificats amb el distintiu “eco” tindran una bonificació del 50% durant la primera hora d’estacionament.

 

Per altra banda, continuen els incentius fiscals per fomentar l’ocupació i promoure la creació d’activitat econòmica.  Cal destacar que es modifica la tarifa de la taxa d’activitats per als serveis de restauració i comerç en general, amb una reducció del 50% per les activitats subjectes a declaració responsable o comunicació prèvia.

 

Així mateix, es manté la subvenció de l’ICIO i de la taxa d’obertura d’activitat empresarial o comercial entre el 50% i el 100% de l’import. Per afavorir la continuïtat del negoci, se subvencionarà el 50% la taxa d’obertura en cas de trasllat, o de l’ICIO en cas d’ampliació si aquesta comporta noves contractacions.

 

Les taxes de recollida, transport i gestió d’Escombraries i altres residus es mantenen congelades, però cal recordar que en aquesta taxa hi ha subvenció del 100% de la quota per a majors de 65 fins a determinat nivell de renda. I que també hi ha reduccions del 20% en casos d’autogestió orgànica i auto-recollida comercial. La novetat en taxa d’escombraries és la reducció de la tarifa per habitatges turístics.

 

Nova taxa d’inscripció de gossos

Les ordenances fiscals incorporen una nova tarifa en el marc de la taxa d’expedició de documents: la taxa d’inscripció i registre de gossos, que tindrà una tarifa de 25 euros per als gossos que siguin inscrits per primer cop. Si els animals són adoptats, el preu de la taxa passa a ser de 10 euros, i serà gratuïta en cas de gossos pigall i per a persones majors de 60 anys que visquin soles.

 

També en matèria d’expedició de documents cal recordar les exempcions existents per a les persones que es trobin en situació de desocupació i la reducció del 35% en la tarifa de canvi de titularitat i traspassos.

 

Altres novetats

Les ordenances incorporen noves tarifes per legalitzacions d’obres i per renúncia de l’interessat a la llicència atorgada o desestimat de l’Ajuntament. En l’àmbit urbanístic, recordar que es manté la col·loquialment coneguda «taxa de pisos buits», consistent en aplicar una tarifa de 819,18 euros per als habitatges desocupats permanentment.

 

Finament, altres novetats de les ordenances fiscals són l’actualització de la taxa del Cementeri per inhumacions i trasllats i la incorporació de la tarifa de rodatge cinematogràfic en equipaments municipals que s’equipara amb la taxa d’utilització de l’espai públic pel mateix motiu.