Tret de sortida per ampliar Can Torelló
La nova Ciutat Esportiva de can Torelló requerirà l’adequació de la xarxa viària

L’Ajuntament de Gavà ha donat el tret de sortida a la nova Ciutat Esportiva de Can Torelló, un projecte que inclou la millora i ampliació de les actuals instal·lacions amb un nou pavelló poliesportiu i una piscina descoberta de titularitat municipal.

La Junta de Govern Local, celebrada el divendres dia 14, ha iniciat el procés urbanístic i ambiental del projecte amb l’aprovació de l’Avanç del Pla Parcial Urbanístic que delimita l’àmbit d’equipaments del sector. La proposta delimita un espai de 17.5 hectàrees de sòl qualificat d’equipaments comunitaris i dotacions pel Pla Director Urbanístic d’àmbits d’Activitat Econòmica del Delta del Llobregat.

Es tracta de l’ampliació i renovació de les actuals instal·lacions i la creació d’una nova peça esportiva de gran format a l’àmbit de l’antiga caserna de Can Torelló i la corredora de les Parets serà un espai natural que diferenciarà els dos espais esportius.

L’actuació contempla que un operador privat, que s’elegirà per concurs públic, desenvolupi el nou espai a través d’un dret de superfície. Com a contrapartida, assumirà el cost de la consolidació i millora de les actuals instal·lacions esportives municipals. Així, als camps de futbol i de beisbol que hi ha actualment s’afegiran dos nous equipaments: un pavelló poliesportiu i una piscina pública descoberta.

Aquesta iniciativa vol contribuir a ampliar la resposta a la demanda de noves instal·lacions esportives que permetran descongestionar els pavellons poliesportius existents i incorporar la piscina a l’aire lliure, llargament reivindicada per la ciutadania.

Altres objectius del projecte passen per una reordenació del territori, tot integrant-lo en els valors paisatgístics i naturals de l’entorn, la millora de la mobilitat, i la creació de nous espais lliure d’ús públic.

Millor mobilitat

La nova Ciutat Esportiva de can Torelló requerirà l’adequació de la xarxa viària, amb l’objectiu de resoldre els problemes de mobilitat actuals i futurs, per això es construirà un nou vial que permetrà accedir a les instal·lacions privades a través de la carretera B-210 i el camí de Can Fogueres, a tocar del Centre de Control de Trànsit Aeri. També es preveu una segona via asfaltada que discorrerà en paral·lel a l’avinguda del Mar per afavorir l’accés a les instal·lacions municipals.

L’avanç de planejament també vol donar resposta a l’estructura agrícola situada al sud de l’àmbit, sobretot pel que fa a la xarxa de camins, i potenciar l’ús del transport públic.

Integració en el paisatge i sostenibilitat ambiental

La Ciutat Esportiva de can Torelló incorporarà un espai lliure de transició amb el Parc Agrari, que resseguirà la riera de les Parets fins al límit amb els camps de conreu. També es preveu la restauració de la mateixa riera i la creació d’una zona humida. Uns espais naturalitzats que afavoriran la conservació de les especies vegetals autòctones.

L’avantprojecte incorpora, com a criteris generals d’ordenació, l’estalvi i eficiència energètica de les futures instal·lacions, l’optimització del cicle de l’aigua i una gestió eficient dels residus.

Calendari

L’avanç del Pla Parcial Urbanístic de Delimitació i el documental ambiental es traslladaran a la Generalitat que elaborarà el Document de l’abast de l’Estudi Ambiental Estratègic.

En paral·lel, a finals d’aquest any es convocarà el concurs perquè hi puguin optar operadors privats. L’adjudicació tindrà lloc previsiblement a la primavera de 2019. Serà l’operador qui posteriorment es farà càrrec de la redacció del planejament. Es preveu que el projecte definitiu i l’inici d’obres puguin tenir lloc a finals de 2020.