Una enquesta revela que el 90% de la població està satifeta de viure a Gavà
Imatge aèria de Gavà

L’Ajuntament ha fet públics els darrers resultats del Dibaròmetre, una enquesta promoguda per la Diputació de Barcelona efectuada a la ciutadania de la demarcació sobre la percepció de diversos aspectes del municipi on resideix. Segons el sondeig “el 90% de les gavanenques i gavanencs estan molt o bastant satisfets de viure a la ciutat” un percentatge “se situa per sobre de la mitjana de la província, 77,8%, i del Baix Llobregat, que és del 82,2%”.

Aquest grau de satisfacció és lleugerament superior en les dones (un 91,4% estan molt o bastant satisfetes de viure a Gavà) que en homes (87,9%%). Per edats, les persones joves (18 a 24 anys) són les que estan més satisfetes de viure a la seva ciutat, amb un 97,1%; seguides del grup de 35 a 44 anys, amb un 92,5%.

Pel que fa a l’evolució de la ciutat, el 41,3% de la ciutadania enquestada considera que la ciutat ha millorat, un percentatge força superior al del conjunt de la demarcació, que se situa en el 34,6%. Fins al 58,8% consideren que la ciutat continuarà millorant (a la província un 55,9%).

Quant a les bones perspectives, homes i dones comparteixen opinió. Qui mostra més confiança en el futur és la població jove, on s’arriba al 82,4%. En els grups d’edat de 25 a 34 i de 35 a 44 anys, el percentatge se situa en el 65%.

Gestió municipal

L’enquesta també aborda la valoració de la gestió municipal i els serveis, així com i els problemes que es consideren més greus. En aquest sentit, la gestió de l’Ajuntament de Gavà rep una valoració de 6,3 punts (tres dècimes per sobre de la mitjana de la província). La puntuació més elevada l’atorguen les persones joves, amb 6,8 punts, seguides de les majors de 65 anys.

Els tres serveis més valorats al municipi són la recollida d’escombraries (7,2 punts), l’enllumenat (7) i la neteja de la ciutat (6,2). Els menys valorats són l’accés a l’habitatge i l’aparcament, que no arriben a l’aprovat, i les oportunitats de feina, que obté 5,1 punts.

La neteja, alhora, se situa com el problema més destacat a Gavà, amb un 11% de les respostes, seguit de la seguretat ciutadana (9%) i el manteniment de la ciutat (8%). Amb tot, cal remarcar que la percepció de seguretat a Gavà es manté per sobre de la mitjana provincial, on el 17,7% l’assenyala com a principal problemàtica.

L’Ajuntament aprova en el foment de la participació ciutadana i el compromís amb el canvi climàtic, si bé suspèn en transparència. Així mateix, la ciutadania valora amb un 6,1 el servei de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, i el 50% ha fet alguna vegada un tràmit de l’Ajuntament per Internet (al conjunt de la província és del 44%).

El Dibaròmetre també detalla que el 58,2% de les persones enquestades considera que l’estat de l’economia és bo o molt bo, i que el 57% considera que viu en una ciutat residencial, mentre que un 10,7% la qualifica d’agrícola.

Pel que fa a mobilitat, Gavà destaca pel fet que el 63,9% opten per anar a peu per moure’s per Gavà, i el 3% en bicicleta. Els percentatges a la demarcació són del 57,1 i el 2%, respectivament.

El Dibaròmetre s’ha dut a terme a través d’una enquesta telefònica a 400 gavanencs i gavanenques que va finalitzar el mes d’octubre.