economia circular a Gavà
El Congrés Nacional d’Innovació i Serveis Públics s'ha celebrat a Madrid.

L’Ajuntament de Gavà ha estat finalista del premis del Congrés Nacional d’Innovació i Serveis Públics a la categoria de Millor projecte de Responsabilitat Social Corporativa i Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), de l’Agenda 2030 pel seu compromís amb l’economia circular. El Congrés celebrat a Madrid ha comptat amb l’assistència del tinent d’alcalde i President de l’Àmbit de Nova Governança i Economia, Jordi Tort que ha participat de les diferents taules rodones, ponències i presentació de propostes i projectes innovadors.

Aquest reconeixement és fruit del treball que, des de Gavà s’està treballant en aplicar el concepte d’economia circular a nivell de ciutat identificant sinergies potencials entre actors territorials a través de l’anàlisi dels fluxos d’aigua, energia i residus.

El projecte del consistori, impulsat en col·laboració amb Aigues de Barcelona i el Centre Tecnològic de l’Aigua (CETAQUA), consisteix en el desenvolupament i aplicació d’un model d’economia circular a Gavà. Entre les accions contemplades en el projecte destaquen la potenciació de l’ús d’aigues regenerades al municipi per a usos no potables; l’aplicació d’indicadors de sostenibilitat; i la promoció d’un model de gestió energètica col·laborativa amb la difusió de bones pràctiques i oportunitats de negoci entre el teixit empresarial.

Des de l’Ajuntament es desenvolupen tot un seguit de projectes envers tot allò relacionat amb l’economia circular com a mitjà per garantir la sostenibilitat social, econòmica i ambiental. Es tracta d’una aposta que des del món local és necessària per impulsar i contribuir a la sostenibilitat del territori a través del nou paradigma, basat a maximitzar l’aprofitament dels recursos i a minimitzar la generació de residus que no puguin ser reutilitzats. En aquest sentit i per tal de fer les ciutats més competitives i atractives cal situar les estratègies de l’economia circular al centre de l’acció i que a Gavà s’ha traduït en la integració de l’agenda per la sostenibilitat en el pla estratègic de la ciutat. Una sostenibilitat no només mediambiental i econòmica sinó també social per poder lluitar d’una manera més eficient contra les desigualtats.

El Congrés ha estat una bona oportunitat per intercanviar experiències i conèixer totes les novetats arran dels canvis normatius i tecnològics que s’estan produint. En les sessions plantejades s’han tractat temes d’actualitat i s’ha debatut sobre l’aplicació pràctica de les normatives d’obligat compliment el 2018 per totes les administracions com ara la Llei de Procediment Administratiu, Llei de Contractes del Sector Públic, Llei de Transparència o Reglament General de Protecció de Dades. També s’ha parlat de la novetat de l’aplicació de la metodologia de treball col·laborativa i virtual en tres dimensions BIM, s’ha analitzat l’aplicació del Big Data i de la intel·ligència de negoci als serveis públics locals i en sectors com el turisme. Així mateix, s’ha debatut sobre l’amenaça de la robotització, el canvi cultural i organitzatiu i les noves exigències per assolir l’administració del futur.