El Ple municipal de Gavà ha aprovat inicialment el Pla Local d’Habitatge (PLH) 2021-2026, un projecte que preveu la construcció d’uns 2.300 habitatges, un 40% públics a Ponent, Espai Roca i Llevant Mar.

L’alcaldessa Raquel Sánchez, ha insistit en la importància del Pla “que determina i defineix les línies estratègiques que guiaran les polítiques d’habitatge per garantir que a Gavà facilitem l’accés a un habitatge digne i, sobretot, assequible. És una realitat inqüestionable que l’habitatge és un dels principals problemes als quals ens enfrontem, no només per les dificultats per accedir-hi, sinó també quant al seu manteniment i condicions d’accessibilitat. Un problema que compartim amb municipis de l’entorn metropolità i del conjunt del país”.

Raquel Sánchez ha manifestat que “les accions que implementarem en els pròxims 6 anys permetran impulsar també el lloguer assequible per atendre les necessitats de col·lectius en situació de major vulnerabilitat i per reforçar les polítiques de rehabilitació i conservació del parc actual”.

El pla suposarà una inversió de 4,5 milions d’euros, una xifra que supera en 700.000 euros la previsió inicial, atès que s’han incorporat propostes fetes arribar per la ciutadania a través d’un procés participatiu que va tenir lloc del 17 de febrer al 16 de març.

Posicionament de vot

El pla va rebre els vots favorables del PSC i l’oposició de la resta de grups a excepció del PP que va abstenir-se.

La portaveu del PP, Mónica Parés, considera que “el projecte és massa agoserat i poc equilibrat, entre compra i lloguer”, i defensa que “es tingui més en compte a les persones amb discapacitat” i que es vetlli perquè “Gavà sigui una ciutat viva i no una merament dormitori”.

Des de Junts per Gavà, Isidre Casas, assegura que “el Pla no respon a les necessitats de la ciutat sinó a interessos especulatius” i exposa, entre les mancances, “la poca atenció en la promoció del lloguer assequible”.

Des de Podemos, Estela Ortega, manifesta que “Gavà no necessita aquest macroprojecte” i que “es vol especular destruint el darrer corredor biològic” quan “la prioritat en la situació actual d’emergència climàtica ha de ser la conservació de l’entorn natural.

Des de Ciutadans, Miguel Ángel Ibáñez, considera que “si bé Gavà necessita habitatge no ho és ni en la quantitat, ni en les tipologies proposades” i critica l’equip de govern perquè “per una banda, parlen molt però mai no actuen en conseqüència”.

Des d’ERC, Marta Jiménez, assegura que “el Pla és un negoci a gran escala” i que el problema “no és la falta d’habitatge, sinó els preus desorbitats”. Jiménez s’oposa “al sector de Ponent” i creu que “amb l’Espai Roca n’hi ha prou per cobrir les necessitats de creixement”.

 

Resultats de l’enquesta ciutadana

A l’enquesta, la ciutadania va donar un ampli suport a les 11 actuacions prioritàries a desenvolupar per l’Ajuntament en matèria d’habitatge. Les respostes que les consideren com molt importants o bé com importants estan entre el 75% i el 88% del total. Així doncs, totes les actuacions que recull el PLH han estat validades i prioritzades per la ciutadania.

Quant als resultats de l’enquesta, també destaca que per a la gran majoria el principal problema de Gavà en relació amb l’habitatge és el seu elevat preu (un 85% ho valora com a molt important, i un 12% com a important), derivat en bona part de la manca d’oferta d’habitatge tant de compra com a lloguer.

Quant a les propostes destaquen les dirigides a afavorir l’accés a l’habitatge de les persones joves, emmarcades en la primera de les línies d’intervenció del Pla: Prevenir el risc de pèrdua de l’habitatge i de la població. En aquest sentit, el Pla Local d’Habitatge ha incorporat les accions complementàries següents

  • Creació d’una línia d’ajuts municipals per a joves per fer front al pagament del lloguer
  • Impuls de l’adjudicació de nou habitatge a joves
  • Impuls de la captació d’habitatges destinats a aquest col·lectiu

Una altra de les accions incorporades a proposta de la ciutadania és la delimitació d’una àrea amb mercat d’habitatge tens per a la regulació dels preus de lloguer. En aquesta demanda, el Ple de Municipal ha aprovat sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que declari Gavà com àrea de mercat tens, una figura contemplada en la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes de lloguer.

Raquel Sánchez

“Partint dels elevats preus del lloguer a la nostra ciutat, que superen els de la mitjana de Catalunya, aquesta declaració ens permetrà, en sintonia amb el Pla Local d’Habitatge, aplicar mesures per limitar-lo i actuar en el mercat per facilitar-ne l’accés dins de les nostres capacitats i competències”, ha afirmat Raquel Sánchez.

La declaració de Gavà com a mercat d’habitatge tens comportarà l’aplicació d’un preu màxim de lloguer que vindrà fixat per un índex de referència que determina l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

La declaració d’àrea amb mercat tens serà vigent durant un termini màxim de 5 anys i compromet l’administració sol·licitant a establir un seguit d’intervencions per apaivagar o capgirar la situació. En aquest sentit, el PLH contempla diferents accions programades de promoció del sòl i d’habitatge amb protecció oficial de règim de lloguer i també de compravenda. Unes accions que s’estan implementant i s’implementaran principalment a nous sectors, però incidint alhora en el nucli urbà de Gavà i en els barris ja consolidats.

Altres accions

  • Noves propostes d’atenció a la pobresa energètica i eines per a la millora de l’eficiència energètica en els pisos nous i en els rehabilitats.
  • Suport a l’adequació i accessibilitat dels habitatges on viu gent gran i persones amb mobilitat reduïda
  • L’ampliació del parc d’habitatge assequible i social.
  • Captació d’habitatge amb destí a persones joves i amb diversitat funcional.
  • Creació d’habitatge social destinat a persones en situació de vulnerabilitat e
  • Un espai específic d’habitatge al web municipal on la ciutadania podrà accedir a tota la documentació