El Síndic de Greuges va presentar al Ple Municipal l’informe de gestió
El Síndic va presentar durant la sessió plenària l'informe de consultes i queixes de 2018

El Síndic de Greuges, Joan Martínez, va presentar ahir al Ple Municipal l’informe anual de la gestió de 2018.

Joan Martínez va destacar en l’àmbit d’urbanisme “l’incompliment dels terminis en l’atorgament de llicències d’obres municipals: les persones que es troben en aquesta situació han d’atendre compromisos econòmics i en el cas de professionals a la contenció del seus clients”.

El Síndic va destacar també que les persones que han patit caigudes a la via pública “una vegada arriben a l’Ajuntament, tenen la sensació de ser tractades com si només volguessin aprofitar-se per treure benefici econòmic”, Martínez va afegir que “l’Ajuntament no es pot comportar com una companyia d’assegurances”.

L’habitatge, la participació, l’esport, l’educació, la Policia Municipal, els serveis socials, les relacions amb la resta d’administracions i les publicacions municipals, van ser altres dels àmbits sobre els quals ha treballat el Síndic.

Durant l’any 2018 la Sindicatura Municipal de Greuges de Gavà ha atès un total de setanta-dos casos, la totalitat d’ells iniciats a instància de part, 71 d’ells s’han presentat de manera individual i només 1 en parella. Per sexe el 45,07% de les persones que han presentat una queixa o consulta han estat homes i un 54,93 dones.

Pel que fa a la naturalesa de les demandes un 58,30% s’emmarquen en l’àmbit de ciutat, el 14% són sobre altres administracions i un 16% d’àmbit privat. Quant a la tipologia 51 casos han estat consultes, 15 gestions i 6 queixes.

El Síndic va començar la seva exposició manifestant que “per sobre de les lleis, les normes, els drets i les obligacions està el sentit comú i la consciència . Aquest paradigma ha de ser la base de tot el treball que hagi de realitzar la Sindicatura de Greuges, però deu ser una forma de vida de totes les persones que desenvolupin com a treball l’administració dels drets i deures dels ciutadans, tant de forma voluntària com amb una prestació econòmica”.

Tots els grups polítics van felicitar el Síndic per la gestió realitzada.