Gavà delega la gestió dels tributs municipals a la Diputació
Gavà delega la gestió dels tributs municipals a la Diputació

A partir d’aquest 2021 la Diputació de Barcelona es fa càrrec de la gestió i recaptació de tots els tributs municipals, després que l’Ajuntament de Gavà n’hagi delegat les competències.

Val a dir, que l’ORTG, que té oficina al carrer del Centre, ja s’ocupava de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
i els impostos d’obres. Ho seguiran fent.

Noves competències

Aquests són els tributs i taxes que també gestionaran a partir d’ara:

  1. L’Impost de Béns Immobles (IBI) urbà i rústic
  2. L’Increment de Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlues)
  3. La Taxa d’Escombraries Domiciliàries i Comercials
  4. La Taxa de Recollida de Restes de Jardineria
  5. La Taxa del Cementiri Municipal
  6. La Taxa de Sanejament
  7. La Taxa d’Entrada de Vehicles (guals)
  8. La Taxa del Mercat Setmanal
  9. Les Taxa de Terrasses (exemptes el 2021)