Gavà dóna llum verda a la represa de les obres públiques

El comitè d’emergències COVID-19, presidit per l’alcaldessa Raquel Sánchez, ha acordat la represa de les obres públiques a la ciutat. Això significa que, tan bon punt es puguin garantir les mesures de seguretat establertes pel Govern de l’Estat es podrà donar continuïtat als projectes promoguts per l’Ajuntament que estaven en fase d’execució quan es va decretar l’estat d’alarma. Entre ells, la millora dels parcs infantils del passeig Maragall i del Parc del Mil·lenni i la rehabilitació de l’edifici de la Unió de Cooperadors. També les obres de la segona promoció d’habitatge públic promogut per l’IMPSOL a Ponent.

L’Ajuntament detalla que es podran reiniciar les obres públiques que, en el moment de dictar la suspensió, disposessin de contracte públic, sempre que no es trobin afectades per les limitacions establertes a l’Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, per la qual se suspenen activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents on hi hagi risc de contagi per a persones no relacionades amb l’esmentada activitat.

Altres acords del comitè d’emergències COVID-19

  • Es podran reiniciar totes les obres a la via pública per part de companyies de serveis que en el moment d’establir les limitacions que ara es modifiquen disposessin de títol habilitant.
  • Es podran autoritzar les ocupacions de via pública vinculades a obres o serveis que disposin de títol habilitant previ.
  • L’execució de les obres o treballs de manteniment descrits a l’apartat anterior hauran de respectar en tot cas les mesures de seguretat que en cada moment dicti o hagi dictat l’administració competent. En relació amb les obres públiques i de conformitat amb els informes de l’Advocacia de l’Estat, d’1 i de 2 d’abril de 2020, totes les mesures sanitàries aprovades pel govern de l’Estat s’entendran automàticament incorporades als corresponents plans de seguretat i salut sense necessitat que els contractistes presentin a l’administració cap proposta d’aprovació.
  • Resta suspesa la tramitació de qualsevol contracte públic o títol habilitant privat vinculats a obres fins que s’aixequi el règim de suspensió de terminis dictat per l’Estat en el RD 463/2020, tret d’aquells expedients que obeeixin a motius de seguretat i salubritat, en els termes exposats a la normativa urbanística i/o d’habitabilitat i/o que responguin a la reparació urgent d’avaries.