panetsnicasi

panetsnicasi

La tradició dels panets de Sant Nicasi

­Grà­cies a Panaderias Aso­ciadas de Gavà, el dia 14 es re­parteixen be­neïts en acabar la mis­sa en honor al sant a la parròquia de Sant Ni­casi

A mitjan se­gle XVII, Barcelona es va veu­re afectada per una forta epidè­­mia de pesta. Els barcelonins fu­gien cap a altres llocs més sanitosos i els que no tenien tants recursos ho feien als pobles de les rodalies, on anaven escampant la ma­laltia. Per socórrer els refugiats, ca­da dia dos gavanencs recorrien les ca­ses i les masies amb la finalitat de captar blat, civada, sal i llenya per alimentar els forasters. Lliuraven el que recollien a uns al­tres dos veïns que pastaven la farina i en feien pa­nets, als quals s’afegia ma­ta­faluga, que era eficaç per guarir la malaltia. Un cop cuits, els porta­ven a l’església on eren be­­neïts pel senyor rector i, tot se­guit, re­partits.

A més a més, per tal de lliurar-se del contagi, els habitants de Ga­và invocaren Déu per mediació de sant Nicasi i prometeren que si els alliberava de la pesta, farien fer una imatge del sant i que cada 14 de desembre la passejarien en pro­cessó pels carrers de Gavà.
L’e­pi­dèmia es va acabar i els ga­­­vanencs, agraïts, van demanar al bisbat que sant Nicasi fos el se­gon patró de Gavà. Els nostres avantpassats van iniciar la tradició de guar­dar aquests panets durant tot l’any i se’ls menjaven quan esta­ven ma­lalts. Només se’n partien un el dia de la festa. Tot menjant-se’l, el cap de casa recitava “Aquest panet no ens el men­gem ni per gana ni per set, sols per­què ens doni l’enteniment ben complet”

Actualment aquests panets es poden trobar a: El Forn del Barri, El Forn de la Rambla, Forn M. Cruz, Forn Montserrat, Forn la De­li­ciosa, Forn Núria, Pasteleria la Tru­fa, Pas­tisseria Jané, i Righetti Forners.