La mascareta obligatòria

A partir d’aquest dijous entra en vigor l’ús obligatori de mascaretes als espais públics, tant tancats com oberts, sempre que no es puguin garantir els 2 metres de distància de seguretat. Queden exclosos els menors de 6 anys, tot i que es recomana que els infants, entre 3 i 5 anys. també en portin.

El Ministeri de Sanitat justifica l’ús generalitzat de mascaretes per part de la població general per reduir la transmissió comunitària de la SARS- CoV-2 “per la seva alta transmissibilitat”, com també per “la capacitat que han demostrat les mascaretes per bloquejar l’emissió de gotes infectades, molt important quan no és possible mantenir la distància de seguretat”.

La mesura també recull algunes excepcions en el seu ús, bàsicament “per raons de salut o discapacitat”, en persones que tinguin dificultats respiratòries, però també segons la naturalesa de l’activitat:

  1. Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l’ús de mascareta.
  2. Persones en què l’ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
  3. Desenvolupament d’activitats en què, per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulti incompatible l’ús de la mascareta.
  4. Causa de força major o situació de necessitat.

Els ciutadans hauran de comprar les mascaretes “preferentment higièniques o quirúrgiques” que cobreixin el nas i la boca.