Ajuntament de Gavà.

El Ple Municipal de Gavà ha aprovat les bases d’una línia de subvencions per incentivar la inserció laboral de persones en situació d’atur de Gavà mitjançant la creació del propi lloc de treball, així com l’establiment d’iniciatives emprenedores a la ciutat, especialment aquelles coherents amb els valors i principis del projecte Unió de Cooperadors, propis de l’economia social, solidària, innovadora i sostenible.

La nova línia de subvencions, que compta amb el suport tècnic i econòmic del Pla metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2020-2023 de l’AMB, té una dotació de 50.000 euros. Es preveu obrir la convocatòria el mes de novembre, un cop aprovades les bases de manera definitiva i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Qui es podrà beneficiar

S’hi podran acollir persones aturades de Gavà que vulguin establir projecte emprenedor a la ciutat o a qualsevol municipi de l’àrea metropolitana, així com persones aturades de qualsevol municipi metropolità que vulgui establir el seu projecte emprenedor a Gavà. És requisit indispensable que estiguin inscrites a l’Oficina de Treball de la Generalitat, de Gavà o del municipi metropolità on resideixin, com a demandants d’ocupació.

També caldrà que les persones beneficiàries pertanyin a col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral o amb major risc d’exclusió social: aquelles que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur; en situació de llarga durada; majors de 45 anys; joves de 16 a 35 anys; persones amb discapacitat; persones a famílies amb tots els seus membres en atur; persones pertanyents a famílies monoparentals o nombroses, i dones.

Dues modalitats d’ajuts

La convocatòria estableix dues modalitats d’ajuts:

  • Emprenedoria Local: fins a000 euros per a la posada en marxa d’un projecte emprenedor a Gavà o a qualsevol municipi de l`àrea metropolitana.
  • Emprenedoria Local Unió de Cooperadors (UC): subvencions de fins a000 euros per a la posada en marxa d’una activitat a Gavà o a qualsevol municipi de l’àrea metropolitana concordant amb els principis i valors socials, solidaris, innovadors i sostenibles del projecte Unió de Cooperadors de l’Ajuntament de Gavà.

Les subvencions s’atorgaran per concurrència no competitiva, és a dir, per ordre d’entrada de les sol·licituds fins a l’exhauriment de la partida de 50.000 euros. Seran ajudes compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions i ens públics o privats, amb les corresponents limitacions pel que fa a la suma dels imports. També seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.

Un cop aprovada la subvenció, s’abonarà el 35% de l’import, El 65% restant es pagarà un cop s’aportin els justificants de pagament i factures que es derivin de la posada en marxa del projecte emprenedor (cotitzacions, taxes i impostos, rebuts de lloguer, factures de despeses generades, etcètera).