Llum verda definitiva al desenvolupament de Llevant Mar
Sessió plenària celebrada el 25 de novembre

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el Text Refós per a la modificació del Pla Parcial de delimitació del sector de Llevant Mar, que havia estat aprovat inicialment en sessió celebrada el 25 de febrer i definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme el 27 de setembre. Aquest tràmit dóna la llum verda definitiva el desenvolupament del sector.

El Text Refós incorpora una reserva per a habitatge protegit derivada del sostre residencial de nova implantació que contempla el planejament. Atès que el pla preveu 1.037 m2 de sostre residencial de nova implantació, d’acord amb la legislació cal que un 40% d’aquest sostre sigui per a habitatge protegit. D’aquesta manera, el sector permetrà obtenir 415 m2 de sostre d’habitatge protegit. Aquesta superfície equival a 5 habitatges, que es destinaran a règim de lloguer i es reubicaran en zones de la ciutat previstes en el Pla Local d’Habitatge.

Llevant Mar ocupa una extensió de més de 117.000 metres quadrats, delimitada pel carrer de l’Escala a l’est, l’autovia C-31 al nord, la platja al sud, i el carrer de Begur a l’oest.

La intervenció contempla la preservació del sistema dunar en un gran espai lliure en 500 metres del front marítim de Llevant Mar. Això serà possible amb lenderroc de les edificacions existents (apartaments Ibiza), que seran reubicades. El seu trasllat permetrà alliberar de construccions la franja de 100 metres des del domini públic marítim terrestre.

Aspecte actual
Simulació del pla

NOUS EQUIPAMENTS

Dels 117.700 metres quadrats del sector, prop de 85.000 es destinaran a sòl públic (un 73%). D’aquests, 35.000 es destinaran a la construcció de tres nous equipaments municipals.

SÒL EDIFICABLE PRIVAT

Prop de 33.000 metres quadrats es destinaran a la construcció de 225 habitatges privats i a usos residencials-hotelers.

Quant als habitatges, es proposen edificacions aïllades, alineades a l’avinguda Europa i amb obertura al front marítim. Seran de planta baixa+4 o de planta baixa+3.

L’edificació també preveurà un possible augment del nivell del mar a conseqüència del canvi climàtic. Així, es proposa una tipologia de construcció amb soterranis situats per sobre de la cota de nivell del mar.

Per a l’edificació d’ús hoteler residencial, es reserva una superfície de prop de 17.000 metres quadratsa l’espai que actualment ocupa el carrer de Pals

MOBILITAT SOSTENIBLE

Els vials de l’av. Europa, i els carrers Begur i Tellinaires tindran calçades pavimentades reservades per a vehicles.

Quant al carrer de l’Escala, serà de prioritat de vianants, i també s’evitarà la pavimentació de nous sols.

Així mateix, el nou tram del passeig Marítim promourà els modes actius de desplaçament, amb itineraris per anar a peu o en bicicleta, i eliminant la circulació de vehicles, excepte que siguin de serveis.

El projecte d’urbanització contempla la creació d’itineraris adaptats i il·luminats a través del sistema de parcs de jardins que enllacin amb les parades d’autobús de l’avinguda Europa.