El Ple Municipal aprova la congelació de l’IBI per a l’exercici de 2019
Per tercer any consecutiu es congela l'impost de Béns Immobles, IBI

L’Ajuntament de Gavà congelarà l’Impost de Béns Immobles (IBI) i la pràctica totalitat dels impostos i taxes municipals, tal com es desprèn de la modificació d’ordenances fiscals de 2019 aprovada ahir pel Ple Municipal. També es mantenen els imports dels tributs més generalitzats: Plusvàlua, Impost de Vehicles, IAE, ICIO.

Les ordenances fiscals han estat aprovades amb els vots a favor de PSC, Cs, ERC i el regidor portaveu de CiU, i les abstencions de GSSP, PPC i 1 regidor de CiU.

El Tinent d’alcalde de Nova Governança i Economia, Jordi Tort, va destacar que “la congelació, per tercer any consecutiu, de la gran majoria d’impostos i taxes municipals és el resultat de la bona gestió pressupostària que es tradueix en unes finances sanejades que permeten incrementar les inversions per fer front a noves necessitats i serveis, i alhora generar estalvi i reduir deute, sense haver d’augmentar la càrrega fiscal a la ciutadania”.

El regidor de CiU, Antoni Rafanell, va exposar que el seu grup optava per l’abstenció “ja que no hem tingut prou temps per estudiar les ordenances ni tampoc per presentar propostes alternatives, a nosaltres ens agradaria rebaixar algunes taxes”.

La portaveu del PP, Mónica Parés, va manifestar que aquest any “podríem haver baixat la pressió fiscal dels nostres veïns i veïnes, especialment baixant el que sempre hem reivindicat: l’IBI, aquest impost es torna a congelar per no s’ha volgut donar un pas més”.

Miguel Herrera, portaveu de Gavà, Sí Se Puede, va qualificar les ordenances de correctes “ja que aquest any vostès han inclòs pràcticament totes les propostes que nosaltres hem anat plantejant en els darrers anys”.

Albert Massana, portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya, va manifestar que el seu grup votaria a favor “perquè malgrat les limitacions que una llei estatal obsoleta imposa a la autonomia local, des dels ajuntaments hem de treballar per incloure el màxim d’elements que ajudin a implementar una fiscalitat progressiva i que tothom pagui els impostos en funció de la seva capacitat econòmica”.

El portaveu de Ciutadans, Miguel Ángel Ibáñez, va repasar les ordenances sotmeses a votació. En referència a l’IBI va manifestar que “no volem caure en demagògies malgrat que estem en any electoral” i va demanar la seva baixada “perquè sabem que hem de tenir en compte la situació econòmica de l’Ajuntament, però ens felicitem per la seva congelació”.

El rebut de l’IBI no experimentarà cap variació, ja que l’Ajuntament ha decidit mantenir els tipus impositius d’aquest 2018, quan ja es van rebaixar per compensar l’actualització dels valors cadastral.

Es mantenen els mecanismes d’ajudes a diferents persones i col·lectius, de forma que una persona que compleixi els requisits per gaudir de més d’una subvenció o bonificació podrà reduir la quota fins que es pugui arribar a bonificar el 100% de la quota líquida de l’impost.

A més, es mantenen les diferents subvencions sobre aquest impost per a persones en atur de llarga durada, persones majors de 65 anys i famílies monoparentals i totes les famílies nombroses (amb el carnet corresponent). També es mantenen les bonificacions als titulars de noves construccions (50%) i obres de rehabilitació integral (90%) durant el termini en què es realitzin les obres amb el límit de 3 anys.Una de les novetats és la congelació de les plusvàlues. L’Ajuntament continuarà adaptant l’impost a l’última sentència del Tribunal Constitucional, que estableix que no es liquidarà la plusvàlua en aquelles transmissions on es demostri que no ha existit guany. L’ordenança aprovada ahir recull expressament que el subjecte passiu de l’impost “haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportar les proves que acreditin la inexistència d’increment de valor”.

Altres bonificacions

Les ordenances de 2019 volen incentivar la implicació ciutadana amb la sostenibilitat i la preservació del medi ambient, i la creació d’ocupació i implantació de noves activitats econòmiques. També consoliden els ajuts vers els col·lectius més vulnerables.

Es mantenen els ajuts per promoure l’ús de vehicles no contaminants: l’exempció de pagament de les taxes d’utilització privativa de la via publica i d’ocupació de terrenys d’ús públic per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i a gas, o per a la reserva de places d’estacionament per aquest tipus de vehicles.

A més, els vehicles amb distintiu “zero emissions” continuen exempts del pagament de les dues primeres hores d’estacionament a la zona blava, i els identificats amb el distintiu “eco” tindran una bonificació del 50% durant la primera hora d’estacionament. Quant a l’Impost de Vehicles, es manté la bonificació del 75% per a vehicles ecològics.

La subvenció de l’ICIO destinada a particulars no es modifica. Així se subvenciona el 100% de la quota per la realització d’obres de restitució, d’adaptació i millora de guals i de voreres a la via pública. I se subvenciona el 90% de la quota si l’obra fa referència a estalvi energètic, millores d’aïllament tèrmic exigible en les cobertes o façanes d’edificis, i adaptació per a persones amb discapacitat. Així mateix, els treballs d’instal·lacions destinades a l’aprofitament de les aigües de pluja i la seva reutilització per a la neteja o el rec, tindran una subvenció del 90%.

Les taxes de recollida, transport i gestió d’Escombraries i altres residus també queden congelades i es mantenen les subvencions. Així, els majors de 65 anys tenen una subvenció del 100% de la quota fins a determinat nivell de renda (com en el cas de l’IBI, els tipus d’ajut i els seus requisits es recullen a les Bases reguladores de subvencions que s’aprovaran al Ple de novembre).

Els comerços que facin una autogestió orgànica i autorecollida comercial tenen una reducció del 20% de l’impost. I els locals que formin part d’un edifici d’ús residencial i no desenvolupin activitat econòmica, no han de tributar aquesta taxa. D’altra banda, es manté la reducció de la tarifa per habitatges turístics.

Es continua mantenint la subvenció del 100% de la tarifa per informes sobre violència masclista, certificats de persones amb risc d’exclusió i drets d’examen per persones en atur.

Les bonificacions de l’Impost d’Activitats Econòmiques, que queda congelat, es mantenen. Aquestes bonificacions són del 90% per a cooperatives, de fins al 50% per inici d’activitat professional, i entre el 10 i el 40% per creació d’ocupació.

Es congelen també durant 2019 l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, la retirada de vehicles, l’entrada de vehicles, els Serveis del Cementiri Municipal (inhumacions i exhumacions, i quota del manteniment dels nínxols) , les plaques, els sondatges i rases, la taxa urbanística (amb les mateixes bonificacions i subvencions que l’ICIO), la publicitat i els matrimonis civils

Per altra banda, es modifica la taxa d’utilització de l’espai públic per a instal·lacions de firaires durant la Festa Major i altres esdeveniments quant a la superfície ocupada. A més, es crea una taxa que caldrà abonar en cas que s’hagi autoritzat un rodatge i aquest no es produeixi.

També es creen dues noves tarifes referents a la Taxa d’expedició de documents: certificat relatiu als béns pels quals tributa un/a contribuent o càrregues tributàries d’antiguitat anterior a 2008; i informes a petició d’asseguradores i altres sense que es procedeixi a la retirada del vehicle del dipòsit. Finalment, es modifica la taxa per alta i canvi de nom d’habitatges turístics, que passa a ser de 3€/m2 amb un mínim de 200 €.