Righetti Forners prepararà 3000 panets de Sant Nicasi
Righetti Forners prepararà 3000 panets de Sant Nicasi

Aquest dimecres, 14 de desembre, festivitat de Sant Nicasi se celebrarà a la parròquia de Sant Pere la Missa solemne en honor al copatró de Gavà. Com és tradicional durant l’ofici es beneiran els panets de Sant Nicasi. Righetti Forners ha preparat un total de 3000 panets  per repatir durant la missa i també al seu forn.

L’origen d’aquests panets es remunta a mitjan segle XVII, Barcelona es va veu­re afectada per una forta epidè­­mia de pesta. Els barcelonins fu­gien cap a altres llocs més sanitosos i els que no tenien tants recursos ho feien als pobles de les rodalies, on anaven escampant la ma­laltia. Per socórrer els refugiats, ca­da dia dos gavanencs recorrien les ca­ses i les masies amb la finalitat de captar blat, civada, sal i llenya per alimentar els forasters. Lliuraven el que recollien a uns al­tres dos veïns que pastaven la farina i en feien pa­nets, als quals s’afegia ma­ta­faluga, que era eficaç per guarir la malaltia. Un cop cuits, els porta­ven a l’església on eren be­­neïts pel senyor rector i, tot se­guit, re­partits.

A més a més, per tal de lliurar-se del contagi, els habitants de Ga­và invocaren Déu per mediació de sant Nicasi i prometeren que si els alliberava de la pesta, farien fer una imatge del sant i que cada 14 de desembre la passejarien en pro­cessó pels carrers de Gavà.
L’e­pi­dèmia es va acabar i els ga­­­vanencs, agraïts, van demanar al bisbat que sant Nicasi fos el se­gon patró de Gavà. Els nostres avantpassats van iniciar la tradició de guar­dar aquests panets durant tot l’any i se’ls menjaven quan esta­ven ma­lalts. Només se’n partien un el dia de la festa. Tot menjant-se’l, el cap de casa recitava “Aquest panet no ens el men­gem ni per gana ni per set, sols per­què ens doni l’enteniment ben complet”