Ajuts de 600 euros per a autònoms i micropimes

Des de’aquest, dissabte 20 de juny, ja estaran disponibles els ajuts otorgats per l’Ajuntament de Gavà per a treballadors/es autònoms/es i micropimes de Gavà que s’han vist obligats a suspendre la seva activitat, totalment o parcialment, a causa de l’estat d’alarma per la pandèmia de la covid-19 el 14 de març.

Es tracta de subvencions de 600 euros, que són complementàries als ajuts establerts per altres administracions. Aquests ajuts s’atorgaran en ordre d’arribada de les sol·licituds, fins a exhaurir la partida inicialment prevista de 300.000 euros, que pot ser ampliada en cas d’haver-hi llista d’espera.

L’objectiu d’aquesta subvenció és que les persones autònomes i les micropimes puguin fer front a les despeses fixes del seu negoci, com ara el pagament de lloguer o hipoteca, préstecs, assegurances o subministraments bàsics, i que puguin recuperar la normalitat un cop finalitzi l’estat d’alarma.

Qui se’n podrà beneficiar?

Es podran beneficiar d’aquest ajut les persones físiques autònomes o jurídiques (societats mercantils, laborals i cooperatives) amb seu social, delegació o centre de treball a Gavà que tinguéssin un màxim de 10 treballadors/es a data de 14 de març i un volum d’operacions que l’exercici anual anterior no hagi superat els 600.000 euros. Hauran de demostrar que la seva activitat ha quedat suspesa pel decret de l’estat d’alarma o que la seva facturació s’hagi reduït al menys en un 70% durant el mes d’abril respecte al mateix mes de l’any anterior*.

*Quedaran exemptes d’aquesta acreditació les persones físiques autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any.

Les persones beneficiàries de la subvenció hauran de mantenir en funcionament l’activitat durant un termini mínim de sis mesos des de la finalització de l’estat d’alarma. Per altra banda, hauran de col·laborar amb l’administració en les actuacions de comprovació i disposar de la documentació justificativa durant un període de 6 anys.

Quines despeses seran subvencionables?

Els diners d’aquesta subvenció serviran per pagar les despeses necessàries pel manteniment o la reactivació de l’activitat habitual.

Concretament en els pagaments corresponents a:

 • Lloguers
 • Quotes d’hipoteques
 • Quotes de préstecs
 • Quotes d’autònoms
 • Serveis i subministraments bàsics (aigua, llum, gas…)
 • Costos laborals
 • Serveis, subministraments o manteniments que obeeixin a la implantació de mesures contra la covid-19

Quines despeses no seran subvencionables?

 • Obres d’instal·lació, remodelació o d’adequació dels locals
 • L’IVA de les factures
 • Els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació

Quina documentació s’haurà de presentar?

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud acompanyada de la següent documentació:

 • Document d’identificació fiscal (NIF, CIF o NIE) de la persona física o jurídica titular de l’establiment.
 • Declaració responsable on consti el compliment dels requisits i obligacions exigits a les bases de la convocatòria.
 • Declaració d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) o declaració censal, relativa a l’activitat empresària que es desenvolupa a l’establiment

La quantitat es pot veure reduïda en aquells casos en que la justificació de despeses no sigui suficient per justificar la totalitat de la subvenció. No podran ser objecte d’aquest ajut aquelles despeses que ja hagin estat subvencionades per part d’altres administracions.

Un cop adjudicat l’ajut, es notificarà a les persones interessades per mitjans electrònics. I s’abonarà el 100% de l’import en concepte de bestreta al compte bancari de la persona beneficiària, amb la condició de que els requisits es justifiquin a posteriori; de lo contrari, l’Ajuntament es reserva el dret a revocar la subvenció i reclamar la quantitat abonada.

Per a conèixer tots els detalls podeu consultar les bases o el document de preguntes freqüents que inclou un petit qüestionari amb què podràs comprovar l’acompliment dels requisits d’accés a les subvencions.

Com fer la sol·licitud

La sol·licitud es podrà fer a partir a de les 00:00h del dissabte 20 de juny i es podrà fer només per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Gavà, per lo que és imprescindible comptar amb un certificat digital o IDCat Mòbil. Si encara no el tens, t’expliquem com obtenir-lo.

Accedeix al tràmit a través de la Seu Electrònica accedint al catàleg de tràmits. Utilitza el cercador per accedir a l’àmbit “ajuts” i trobaràs el nom del tràmit a la llista. Pots seguir aquestes aquestes instruccions.

PUBLICITAT