Ple
Un moment del Ple d'aquest matí

Aquest matí ha tingut lloc una sessió extraordinària del Ple Municipal, que ha estat també la primera sessió de la legislatura sense tenir en compte el Ple de constitució del nou ajuntament celebrat el passat dissabte. El darrer punt d’aquesta sessió, el nové, estava emmarcat dins de la part de control i donava compte dels “decrets de l’Alcaldia dictats en matèria de cartipàs municipal per al Mandat 2023-2027”. D’aquesta manera, el Ple es dona per assabentat del nou cartipàs que el passat dilluns va presentar l’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia.

La sessió ha servit també per aprovar altres punts que feien referència a mecanismes de funcionament intern de la institució. Per exemple, s’ha determinat el règim de periodicitat de les sessions del Ple, que ha explicat el portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Jordi Tort: “Seran sessions mensuals, a excepció del mes d’agost i d’aquells mesos que siguin coincidents amb la celebració d’un procés electoral, en què en principi no hi hauria sessió”. També s’ha fixat que “com a mínim tindrem 13 sessions de Ple anual entre les sessions ordinàries i les extraordinàries”, i per últim es designa que “el dia de celebració del Ple serà el dijous últim de cada mes, a les 18:00 hores, excepte els mesos de juliol i desembre que es podria avançar una setmana”. Aquest calendari ha estat aprovat per unanimitat de tots els grups municipals del Ple.

En aquest ple també s’han aprovat les assignacions econòmiques que rebran cadascun dels grups municipals presents en el Ple, que s’ha designat “amb la mateixa fórmula que s’ha estat fent servir en els darrers dos mandats, i es tracta també de la mateixa quantitat sense increments que seria una quantitat fixa per grup municipal de 6.375 euros a l’any i una quantitat variable de 5.464,20 euros per cada regidor que tingui el grup municipal”. El punt s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals excepte el d’En Comú Podem Gavà (ECP), que s’ha abstingut.

En la mateixa línia, també s’han establert les retribucions pels membres electes que es dediquen amb dedicació exclusiva a l’Ajuntament de Gavà, i que són l’alcaldessa, els cinc tinents d’alcaldessa, i els regidors amb delegació al 100%. També s’han aprovat els sous pels regidors delegats amb dedicació del 30% i del 80%, així com el dels portaveus dels grups municipals, que exerceixen les seves funcions al 50% de la jornada. Per últim, en aquest apartat també s’han fixat les retribucions de les persones que cobren dietes per assistència als Plens, que són els regidors que no són portaveus dels grups de l’oposició. Aquest punt s’ha aprovat de nou amb el vot favorable de tots els grups municipals excepte el d’En Comú Podem Gavà, que s’ha tornat a abstenir.

El tercer punt de l’ordre del dia proposava la creació de tres comissions informatives que ha explicat de nou Jordi Tort: “Una comissió informativa de serveis generals, Hisenda i Règim Intern, que es transformarà en comissió especial de comptes quan sigui necessari; la segona serà la comissió informativa de serveis a les persones, que inclourà els temes de l’Àmbit d’Acció Social i Salut així com també els de l’Àmbit d’Esports, Educació, Cultura, Igualtat i Relacions amb la Ciutadania; i per últim la comissió d’espai públic, urbanisme i desenvolupament econòmic, que inclourà els temes de l’Àmbit d’Espai Públic, Qualitat dels Barris i Medi Ambient i els de l’Àmbit de Planificació Territorial i Desenvolupament Econòmic Sostenible”. Aquest punt també s’ha aprovat per unanimitat del plenari.

Un dels pocs punts que ha generat algun comentari per part dels grups ha estat el relatiu a la designació de sis assessors que seran  “l’assessor d’alcaldia i comunicació, assessor de serveis a les persones, assessor de serveis generals i relacions ciutadanes, assessor de desenvolupament econòmic sostenible, assessor d’espai públic i medi ambient, i assessor d’esports i projecció de la ciutat”.

Miguel Herrera, portaveu d’En Comú Podem Gavà, ha anunciat que, “com en mandats anteriors, el nostre vot serà en contra, i no tant per comptar amb assessors sinó, d’una banda, perquè creiem que aquesta funció hauria de ser temporal i puntual, i d’altra banda perquè aquesta funció la poden desenvolupar perfectament els treballadors de cada àrea de l’Ajuntament, persones perfectament preparades que estarien encantades de poder aportar la seva visió, la seva força i les seves idees. Nosaltres confiem en el personal de l’Ajuntament per realitzar aquestes funcions, i és una llàstima que no tinguin l’oportunitat”. El punt es va aprovar amb aquest vot en contra, l’abstenció dels grups municipals de Vox (VOX), Partit Popular (PP), i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), i amb el vot favorable dels grups municipals del PSC i de Junts per Gavà.

També va generar un comentari, de nou per part d’Herrera, el punt relatiu a la delegació de dues atribucions del Ple a l’Alcaldia, que s’han proposat al Ple a suggeriment de la secretària municipal. Tort ha desglossat que serien, “d’una banda, l’exercici d’accions judicials i administratives i defensa de la corporació en matèries de competència plenària, i d’altra banda els actes de tràmits vinculats a expedients de contractació sempre que no es modifiquin els preus, la pròrroga, la resolució i la rescissió contractual”.

Miguel Herrera, portaveu d’En Comú Podem Gavà (ECP), va objectar que “la nostra idea és que el poder sempre estigui el més repartit i sigui el més democràtic possible, i per tant no creiem, de manera general, en la cessió de poders del Ple a cap altra instància d’aquest consistori”. Era un comentari que avançava el vot negatiu dels morats, l’únic de la votació ja que la resta de grups van votar favorablement i per tant aquest punt de l’ordre del dia s’ha acabat aprovant.