taxa

taxa El termini per sol·licitar la subvenció finalitza el 8 de febrer

Obert el termini per sol · licitar subvenció per al pagament de la taxa d’escombraries

Poden sol·licitar aquesta ajuda  persones majors de 65 anys o pensionistes a partir dels 60 anys

L’import de la subvenció és del 100% del rebut de la taxa per a 2013, que és de 66,24 €. Per tenirr accés a la subvenció cal complir una sèrie de requisits: estar empadronat a Gavà, que l’habitatge pel qual es tributa sigui la residència habitual, estar al corrent dels pagaments amb l’hisenda municipal i acreditar que no es figura com a titular d’un altre habitatge.


Respecte a les condicions econòmiques, poden sol · licitar la subvenció les persones amb més de 65 anys o pensionistes a partir de 60 anys, que tinguin uns ingressos iguals o inferiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI), que per l’any 2013 és de 645,30 €.


En el cas de parelles, els ingressos mensuals no han de superar el SMI més el 25% d’aquest, és a dir, 806,62 €. Si en el domicili conviuen tres o més membres, s’anirà sumant el 25% del SMI per persona.
S’entenen com ingressos mensuals els que provenen de pensions, rendiments de treball i rendiments de capital immobiliari.


Per sol · licitar aquesta subvenció s’ha de presentar l’imprès, que es facilita al Punt d’Atenció Ciutadana a la planta baixa de l’Ajuntament a la plaça Jaume Balmes s / n, abans del proper 8 de febrer. Juntament amb  la sol · licitud cal aportar documentació com el número de compte bancari, certificat d’empadronament, l’acreditació que no es figura com a titular de cap altre habitatge, contracte de lloguer en el cas d’ésser llogater i declaració d’IRPF de l’exercici 2011 de totes les persones que conviuen al domicili o bé certificació de l’INSS on quedi reflexat que el seus salari no supera el Salari Mínim Interprofessional.