ibi1

ibi1

L’IBI domiciliat es pagarà en quatre terminis

El calendari fiscal de 2013 fracciona el pagament de l’IBI en quatre terminis

També l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica es pot fraccionar en dos pagaments sense interessos

Aquest nou sistema de pagament fraccionat sense cost addicional s’aplicarà automàticament a tots els rebuts d’IBI (Impost de Béns Urbans de Naturalessa Urbana) i de i l’Impost de Vehicles que estiguin domiciliats. Els contribuents que vulguin acollir-se al sistema però que no tinguin domiciliats els rebuts poden fer la gestió fins al proper 31 de gener.


Per acollir-se al pagament de l’IBI fraccionat han d’adreçar una instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Gavà, de dilluns, dimecres i divendres i de 9 a 14,30 hores i dimarts i dijous de 9 a 19 a 19 hores. També poden fer aquesta gestió enviant un correu electrònic a tresoreria@gava.cat. Els rebuts es passaran pel banc els dies 1 de març, 1 de juny, 1 de setembre i 1 de desembre. Per a qualsevol consulta poden trucar al telèfon 932639100.
En el cas de l’Impost de Vehicles, per poder pagar-lo en dos terminis, s’han d’adreçar a l’organisme de recaptació de la Diputació de Barcelona, al carrer del Centre número 27 o bé a través del web orgt.diba.cat.  Amb aquest sistema de pagament l’Ajuntament pretén facilitar a la ciutadania el pagament dels principals impostos.

 

La resta de tributs municipals no experimenta canvis respecte a anys anteriors. La taxa d’escombraries es pagarà entre el 15 d’abril i el 5 de juliol i les taxes d’escombraries comercials i del Cementiri s’abonaran entre el 16 de setembre i el 19 de novembre.


 Aquest any 2013 es redueix un 3,2%l’IBI, es congelen els impostos més significatius I s’aplica un increment del 2,7% a la resta d’impostos i taxes, un percentatge inferior a l’increment anual de la inflació.